ราชกิจจาฯ ประกาศเกณฑ์ค่าใช้จ่ายโควิด-19 ระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน รพ.

ราชกิจจาฯ ประกาศเกณฑ์ค่าใช้จ่ายโควิด-19 ระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน รพ.

ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) สำหรับการดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษา แบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และการดูแลรักษาการแยกกักในชุมชน

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) สำหรับการดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษา แบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และการดูแลรักษาการแยกกักในชุมชน (Community Isolation) 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ส าหรับการดูแลรักษา ในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และการดูแลรักษา การแยกกักในชุมชน (Community Isolation ) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ตามมติคณะกรรมการ การแพทย์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ ๑๓) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการการแพทย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๔ ให้สำนักงานจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลที่มีศักยภาพ และที่มี แพทย์ร่วมในการดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และแพทย์ผู้ดูแลรักษาของสถานพยาบาลพิจารณาแล้วว่าผู้ประกันตนที่ป่วยเข้าเกณฑ์การดูแลรักษา ในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation ) และการดูแล รักษาการแยกกักในชุมชน (Community Isolation ) ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยนำหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายประเภทผู้ป่วยนอกและประเภทผู้ป่วยใน ตามประกาศ คณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการ ทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) มาใช้บังคับ และจ่ายเพิ่มเติม ดังนี้

๑) การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อโควิด 19

(๑) การตรวจเชื้อไวรัส (Antigen ) โดยใช้ชุดตรวจชนิด professional test

(๑.๑ ) การตรวจด้วยเทคนิค Chromatography, Lateral flow test ค่าตรวจ วินิจฉัยการติดเชื้อโควิด 19 ทางห้องปฏิบัติการ รวมค่าบริการเก็บสิ่งส่งตรวจ จ่ายตามจริงไม่เกิน 250 บาทต่อครั้ง

(๑.๒ ) การตรวจด้วยเทคนิค Fluorescent Immunoassay (FIA ) ค่าตรวจวินิจฉัย การติดเชื้อโควิด 19 ทางห้องปฏิบัติการ รวมค่าบริการเก็บสิ่งส่งตรวจ จ่ายตามจริงไม่เกิน 350 บาทต่อครั้ง

(๒) การตรวจยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี RT -PCR

(๒.๑) การตรวจยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี RT -PCR โดยการป้ายหลังโพรงจมูก และล าคอ (nasopharyngeal and throat swab sample ) ประเภท 2 ยีน จ่ายตามจริงไม่เกิน 900 บาทต่อครั้ง โดยครอบคลุมบริการ

(๒.๑.๑ ) ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการตรวจห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ จ่ายตามจริงไม่เกิน 800 บาทต่อครั้ง (๒.๑.๒ ) ค่าบริการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการ จ่ายแบบ เหมาจ่ายในอัตรา 100 บาทต่อครั้ง

(๒.๒) การตรวจยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี RT -PCR โดยการป้ายหลังโพรงจมูก และล าคอ (nasopharyngeal and throat swab sample ) ประเภท 3 ยีน จ่ายตามจริงไม่เกิน 1,100 บาทต่อครั้ง โดยครอบคลุมบริการ

(๒.๒.๑) ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการตรวจห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ จ่ายตามจริงไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง

(๒.๒.๒) ค่าบริการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการ จ่ายแบบ เหมาจ่ายในอัตรา 100 บาทต่อครั้ง

(๓) การตรวจยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี RT -PCR โดยการทำ Pooled Sample

(๓.๑) ตัวอย่างน้ าลายแบบรวมตัวอย่าง (Pooled saliva samples ) (ตัวอย่าง น้ าลายไม่เกิน ๕ รายต่อ ๑ กลุ่ม) จ่ายตามจริงไม่เกิน 180 บาทต่อตัวอย่าง โดยครอบคลุมค่าตรวจ ทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการตรวจห้องปฏิบัติการยืนยัน การติดเชื้อ และค่าบริการ เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการ

(๓.๒) ตัวอย่างป้ายหลังโพรงจมูกและป้ายล าคอแบบรวมตัวอย่าง (Pooled nasopharyngeal and throat swab samples ) (ตัวอย่างป้ายหลังโพรงจมูกและป้ายล าคอไม่เกิน ๔ ราย ต่อ ๑ กลุ่ม) จ่ายตามจริงไม่เกิน ๒๒๕ บาทต่อตัวอย่าง โดยครอบคลุมค่าตรวจ ทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการตรวจห้องปฏิบัติการยืนยัน การติดเชื้อ และค่าบริการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการ

 

(๔) การตรวจยืนยันการติดเชื้อโรค COVID -19 กรณีตรวจแบบ Pooled Sample พบผลตรวจเป็นบวก จ่ายเป็นค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ ด้วยวิธี RT -PCR จาก saliva samples หรือ nasopharyngeal and throat swab sample โดยจ่ายตามจริงไม่เกิน 800 บาทต่อครั้งบริการ

 

๒) ค่าดูแลการให้บริการผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อาการสีเขียว กรณีรักษาในโรงพยาบาล และกรณีรักษานอกโรงพยาบาลที่หน่วยบริการพิจารณา

 

อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่ 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศเกณฑ์ค่าใช้จ่ายโควิด-19 ระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน รพ.