TPCS-บริษัทย่อย ซื้อKUB Coin 3.09 แสนเหรียญ รวม55 ล้าน เพื่อเป็นvalidator node

TPCS-บริษัทย่อย ซื้อKUB Coin 3.09 แสนเหรียญ รวม55 ล้าน เพื่อเป็นvalidator node

TPCS เผย เข้าลงทุน  KUB Coin จำนวน 2.47 แสนเหรียญ ต้นทุน 141 บาท/เหรียญ มูลค่า 35 ล้าน - บริษัทย่อยซื้อ 6.25หมื่นเหรียญ ต้นทุน  312 บาท/เหรียญ มูลค่า 20 ล้าน เพื่อ เรียนรู้และศึกษาการประกอบธุรกิจผ่านเงินสกุลดิจิทัล-เป็นvalidator node หวังได้ค่าฟีตรวจสอบธุรรม

บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน)หรือ TPCS  แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า จากที่บริษัทได้มีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทคริปโทเคอร์เรนซี สกุลเงิน  KUB Coin ด้วยงบลงทุน 35 ล้านบาท จำนวน  247,106 เหรียญ  ต้นทุนเฉลี่ยที่ 141 บาทต่อเหรียญKUB  ซึ่งไม่มีการรับประกันราคาซื้อคืนขั้นต่ำ ซึ่งปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีแผนเข้าลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ นอกจากเพื่อเป็นvalidator node
   

ส่วนบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท ทีพีซีเอกซ์ จำกัด (TPCX)  เข้าลงทุนประมาณ 20 ล้านบาท โดยการซื้อแบบ  Bulk Load Program ซึ่งมีการประกันราคาซื้อคืนขั้นต่ำ จากบริษัท  Bitkub Blockchain จำนวน 62,500 เหรียญ ต้นทุน  312 บาทต่อเหรียญKUB โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมเป็น Node Validator

นอกจากนี้ TPCX  มีการลงทุนในลักษณะ Trading Activit โดยจำกัดงบประมาณลงทุนในเหรียญKUB รวมไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลบนศูนย์ซื้อขาย  Bitkub Exchange 

  สำหรับการเข้าลงทุนเหรียญ KUB  เพื่อเป็นการเรียนรู้และศึกษาการประกอบธุรกิจผ่านเงินสกุลดิจิทัล นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท ในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีBlockchain ซึ่งบริษัทสนใจที่จะลงทุนหรือขยายธุรกิจใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain และสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึง  เพื่อเป็น validator node ซึ่งบริษัทจะได้รับผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบธุรรมเป็นเหรียญKUB

 ทั้งนี้จากราคาเหรียญKUB  มีความผันผวนและลดลงอย่างมาก ทางบริษัทได้มีการทบทวนและพิจารณาแผนการลงทุน รวมถึงมีการติดตามข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ   โดยปัจจุบันการลงทุนของบริษัทได้รับผลกระทบจากราคาเหรียญ KUB ที่ปรับตัวลดลง เพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่กระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ