บุญเอื้อ จิตรถนอม พร้อมพวก ตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้น NBC 1.30 บาท 8 มิ.ย. - 12 ก.ค.65

บุญเอื้อ จิตรถนอม พร้อมพวก ตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้น NBC 1.30 บาท 8 มิ.ย. - 12 ก.ค.65

บุญเอื้อ จิตรถนอม พร้อมพวก ตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้น NBC 1.30 บาท 8 มิ.ย. - 12 ก.ค.65 เตรียมควักเงิน 498,315,994.80 บาท เสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด 321,055,845 หุ้น

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  หรือ NBC เผยว่า บริษัทได้รับสำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247- 4) ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 จากนายบุญเอื้อ จิตรถนอม นางกนิษฐา ซาฮัค อเล็กยาน นางประจิตรา วรนาวิน นายคมสหัสภพ นุตยกุล นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ นางแนนซี่ เฉลิมกาญจนา นายอิชย์ศีล สุวรรณวงศ์ และนางสาวนฤภร อรุณประพันธ์ ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาที่จะขายหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามคําเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทําคําเสนอซื้อ จะต้องทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นจํานวนทั้งสิ้น 433,385,133 หุ้น ผู้ทําคําเสนอซื้อจะต้องใช้เงินทุน ทั้งสิ้นจํานวน 563,400,672.90 บาท 

 

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้รับหนังสือแสดงเจตนายืนยันจาก NATION ว่า NATION ไม่ประสงค์ที่จะขาย และตกลงที่จะไม่ขายหุ้นสามัญที่ตนถืออยู่ในกิจการ

ดังนั้นทำให้มีจํานวนหุ้นสามัญที่เหลือ (ไม่รวมหุ้นที่ถือโดย NATION ที่แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นสามัญจํานวน 112,329,288 หุ้น) เท่ากับ 321,055,845 หุ้น หรือคิดเป็น 28.55% ของจํานวนหุ้นที่ออก และจําหน่ายแล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

รวมเป็นเงินทุนที่ใช้ในการทําคําเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งสิ้น 417,372,598.50 บาท ทั้งนี้ หากนับรวมหุ้นสามัญที่ติดจํานําที่ถือโดย NATION จํานวน 62,264,151 หุ้น ซึ่ง NATION อยู่ในระหว่างการดําเนินการเพื่อปลดจํานําหุ้นจํานวนดังกล่าว จะทําให้มีจํานวนหุ้น สามัญที่เหลือ เท่ากับ 383,319,996 หุ้น รวมเป็นเงินทุนที่ใช้ในการทําคําเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งสิ้น 498,315,994.80 บาท

 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์