ดีพร้อม ผนึก GC ปั้น “กากกัญชง” วิจัยไบโอพลาสติกสู่เชิงพาณิชย์

ดีพร้อม ผนึก GC ปั้น “กากกัญชง” วิจัยไบโอพลาสติกสู่เชิงพาณิชย์

ดีพร้อม จับมือ GC ร่วมผลักดันเศรษฐกิจบีซีจี ป้อนกากกัญชง ของเหลือทิ้งจากการแปรรูป ปริมาณกว่า 5 แสนกิโลกรัมต่อปี นำกลับมาผลิตสู่เชิงพาณิชย์

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) เปิดเผยว่า ดีพร้อม ร่วมหารือกับ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบีซีจี (BCG Economy Model) ตามนโยบายรัฐบาลโดยการนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ทั้งนี้ ในการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ ได้ดำเนินการภายใต้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด หรือ PTTGC  ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทของกลุ่มปตท. ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตเม็ดพลาสติก ได้ร่วมกันต่อยอดการวิจัยพัฒนาสูตรการผลิตพลาสติกชีวภาพจากพืชกัญชงในเชิงพาณิชย์ตามนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ 

โดยดีพร้อมจะมีหน้าที่ในการจัดหาเส้นใยกัญชงเพื่อเป็นวัสดุในการวิจัย พร้อมส่งเสริมการเข้าถึงสำหรับธุรกิจที่สนใจ เพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของไทย 

นอกจากนี้ ยังมีการขยายผลไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในด้านการบริหารการผลิต การแปรรูป รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากเส้นใยสั้น หรือเส้นใยชีวภาพที่เหลือทิ้ง ซึ่งถือเป็นการเพิ่มมูลค่าวัสดุและลดปริมาณขยะในภาคอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน 

นายณัฐพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังกระบวนการแปรรูปกัญชงเพื่อนำเส้นใยไปใช้ประโยชน์จะเกิด “เส้นใยสั้น” ซึ่งเป็นสิ่งเหลือทิ้งจากกระบวนแปรรูปเฉลี่ยไร่ละประมาณ 400 กิโลกรัม ซึ่งปัจจุบันมีการขออนุญาตเพาะปลูกจำนวนกว่า 631.9 ไร่ ปลูกได้กว่า 2 รอบต่อปี ดังนั้น จะมีเส้นใยเหลือเป็นขยะในภาคอุตสาหกรรมราว 505,400 กิโลกรัมต่อปี 

ความร่วมมือในครั้งนี้จึงถือเป็นการจัดการกากอุตสาหกรรมไม่อันตรายได้ส่วนหนึ่งซึ่งปกติจะมีปริมาณชนิดนี้เกิดขึ้น จำนวนมากกว่า 17 ล้านตันต่อปี ทั้งยังสอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่มีเนื้อหาสาระการห้ามใช้พลาสติก 4 ชนิด ได้แก่ถุงหิ้ว โฟม แก้ว และหลอดพลาสติกในปี 2565 นี้  

นอกจากนี้ ยังมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้นำผลงานวิจัยไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยการเชื่อมโยงการตลาดและการประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากพลาสติกชีวภาพในเครือข่ายพันธมิตรของดีพร้อมและบริษัทในเครือ ปตท.

ดีพร้อม ผนึก GC ปั้น “กากกัญชง” วิจัยไบโอพลาสติกสู่เชิงพาณิชย์ นายวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าเพิ่ม บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด หรือ PTTGC เปิดเผยว่า บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตลอดจนเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพลำดับต้นๆ ของโลก พร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากเส้นใยกัญชง ซึ่งนับเป็นเส้นใยชีวภาพที่มีศักยภาพในการนำไปใช้งาน

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัทจะสนับสนุนเม็ดพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic Compound) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพร่วมกับเส้นใยกัญชง อาทิ หลอดพลาสติกชีวภาพที่มีส่วนผสมของเส้นใยกัญชง ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในอนาคต ที่จะช่วยลดขยะเส้นใยกัญชงเหลือทิ้งและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกัญชง 

นอกจากนี้ บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการพืชกัญชงและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของไทย ผ่านการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้ประสบการณ์และข้อมูลทางวิชาการร่วมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและต่อยอดการพัฒนาธุรกิจ ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้