บัญชีกลางกำหนดผู้ป่วยนิวโรมัยอิลัยติสฯเบิกจ่ายตรงได้เริ่ม 15 มิ.ย.นี้

บัญชีกลางกำหนดผู้ป่วยนิวโรมัยอิลัยติสฯเบิกจ่ายตรงได้เริ่ม 15 มิ.ย.นี้

บัญชีกลางร่วมสมาคมประสาทวิทยากำหนดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม สำหรับยา Rituximab เพื่อใช้ในการรักษาโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกา เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่ม 15 มิ.ย.นี้​

นางสาวกุลยา  ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยได้กำหนดสิทธิประโยชน์ โดยการเพิ่มข้อบ่งชี้ของยา Rituximab อีก 1 ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกา ทำให้ยาดังกล่าวสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 13 ข้อบ่งชี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสม จำเป็น และปลอดภัย​ซึ่งจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ทั้งนี้ หากแพทย์ผู้ทำการรักษามีแผนการใช้ยา Rituximab เพื่อรักษาโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกา ตามเงื่อนไขข้อบ่งชี้ที่กำหนด ให้สถานพยาบาลดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขออนุมัติการใช้ยา ในระบบ Biologic agents และส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น

“หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคดังกล่าว จะเริ่มมีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
รวมทั้ง​ เพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2127 7000 ต่อ 6850 และ 6851 ในวันและเวลาราชการ สำหรับรายการยาที่กรมบัญชีกลางกำหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะ สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ รักษาพยาบาล  ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล  กฎหมายระเบียบและหนังสือเวียน (สวัสดิการรักษาพยาบาล)” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว