สศค.เผยจ้างงานในระบบเดือนเม.ย.ยังทรงตัวที่11.23ล้านคน

สศค.เผยจ้างงานในระบบเดือนเม.ย.ยังทรงตัวที่11.23ล้านคน

สศค.เผยการจ้างงานในระบบในเดือนเม.ย.ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า โดยจำนวนผู้ประกันตน ม.33 อยู่ที่ 11.23 ล้านคนไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ ผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานรายใหม่อยู่ที่ 3.39 หมื่นคน ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 7.67 หมื่นคน

สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง รายงานสถานการณ์จ้างงานในระบบของไทย ประจำเดือนเม.ย.65 พบว่า ยังคงทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยจำนวนผู้ประกันตน ม.33 อยู่ที่ 11.23 ล้านคน ยังทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 11.23 ล้านคน

โดยมีผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานรายใหม่อยู่ที่ 3.39 หมื่นคน ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 7.67 หมื่นคน ส่งผลให้สัดส่วนผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ต่อจำนวนผู้ประกันตนทั้งหมดอยู่ที่ 0.30% ลดลงจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 0.68% โดยส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากนโยบายการเปิดประเทศ  และสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มคลี่คลายลง(ค่าเฉลี่ยสัดส่วนในปี 2563 และปี 2564 อยู่ที่ 0.89% และ 0.70% ตามลำดับ)

ทั้งนี้ สภาวะของตลาดแรงงานในระบบสะท้อนจากการรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจพบว่า ปรับตัวดีขึ้นในทุกประเภทกิจการ โดยสัดส่วนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานต่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ลดลงในทุกประเภทกิจการ สะท้อนถึงสถานการณ์การว่างงานในภาพรวมที่ปรับตัวดีขึ้น

โดยมีประเภทกิจการการบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับเป็นประเภทกิจการที่มีสัดส่วนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนว่างงานต่ำที่สุด รองลงมา ได้แก่ กิจการประเภทไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำและรบบการปรับอากาศ และกิจการประเภทการผลิต ตามลำดับ