ตะกั่ว เมตริกตันละ 72,570.00 สังกะสี เมตริกตันละ 128,270.00

ตะกั่ว เมตริกตันละ 72,570.00  สังกะสี	เมตริกตันละ 128,270.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ประกาศราคาแร่        
         
    (บาท/หน่วย)    
1.ตะกั่ว เมตริกตันละ 72,570.00    
2.สังกะสี เมตริกตันละ 128,270.00    
3.ทองคำ กรัมละ 2,031.39    
         
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 26 พฤษภาคม 2565  เป็นต้นไป
         
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565      
         
ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่    
         
         
         

ตะกั่ว เมตริกตันละ 72,570.00  สังกะสี	เมตริกตันละ 128,270.00