กระทรวงเกษตรฯ โชว์เกษตรอัจฉริยะ AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022

กระทรวงเกษตรฯ โชว์เกษตรอัจฉริยะ AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022

ครั้งแรกในไทย! กระทรวงเกษตรฯ ยกทัพจัดใหญ่ โชว์ Thailand Smart Farming Pavilion เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะแห่งอนาคตในงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ว่าการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรไทย ในงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 ในโซน Thailand Smart Farming Pavilion ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565  ได้แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรของไทย  โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้แก่ กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และกรมวิชาการเกษตร 

กระทรวงเกษตรฯ โชว์เกษตรอัจฉริยะ AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอัจฉริยะ โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรในปัจจุบัน ให้มุ่งสู่เกษตร 4.0  นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อพัฒนาสู่การเกษตรอัจฉริยะแห่งอนาคต

มีเป้าหมายสำคัญที่มุ่งเน้นให้เกิดการทำเกษตรแบบทำน้อยได้มาก ใช้ทรัพยากรในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพมีการลดต้นทุนลดการสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มากขึ้น ลดความเหนื่อยยากของการใช้แรงงานในภาคการเกษตร โดยเฉพาะการนำเกษตรดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการแข่งขันของการเกษตรไทยในตลาดโลก และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกร

โดยการจัดทำ “แผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ปี พ.ศ. 2565 - 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ซึ่งเป็นแผนที่ใช้ในการช่วยกำหนดทิศทางการเกษตรอัจฉริยะ และเป็นการวางรากฐานการเกษตรอัจฉริยะของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ สามารถนำแนวทางที่จัดทำไว้ภายใต้แผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะฉบับนี้ ไปพิจารณาปรับใช้เป็นข้อเสนอโครงการในหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการเกษตรอัจฉริยะของประเทศ

ซึ่งการทำแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการระดมสมองร่วมกับผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยได้ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ประกอบด้วย

 

กระทรวงเกษตรฯ โชว์เกษตรอัจฉริยะ AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022

1. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

2. การสร้างการรับรู้ เข้าถึงใช้ประโยชน์ และส่งเสริมการขยายผลเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

3. การสร้างแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ แปลงใหญ่เกษตรอัจฉริยะ 

4. การพัฒนาการแปรรูปและการตลาดเกษตรอัจฉริยะ

5. การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการเกษตรอัจฉริยะ และ6. การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเกษตรอัจฉริยะ

   กระทรวงเกษตรฯ ยังได้เร่งพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ให้มีความพร้อมในด้านวิจัยและพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะ รวมถึงการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐ และเกษตรกร สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และช่วยเป็นครูผู้ฝึกหรือพี่เลี้ยงให้แก่เกษตรกร โดยมุ่งเป้าทั้ง Smart Farmer และ Young Smart Farmer ตลอดจนผู้นำเกษตรกรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และแปลงใหญ่ ทั้งนี้ มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาแปลงใหญ่เกษตรอัจฉริยะให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในทุกๆ จังหวัดของประเทศ และให้เข้าถึงทุกอำเภอ ภายใน 3 ปี ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตรต่อไป”     

กระทรวงเกษตรฯ โชว์เกษตรอัจฉริยะ AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022

นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิด งาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 ว่า นับเป็นครั้งแรกที่การจัดงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 ได้จัดให้มีโซนสำหรับการนำเสนอการทำ Smart Farming ของประเทศไทย จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภายนอก รวมทั้งภาคเอกชน ซึ่งได้ร่วมกันนำเสนอนวัตกรรม การนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการช่วยการทำการเกษตร เช่น

การจัดการดิน การเพิ่มประสิทธิภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ การทำนาเปียกสลับแห้ง การปลูกผักใน Plant Factory การควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะ และการทำงานของเครื่องจักรกลเกษตรที่ใช้ในการปลูกหญ้าแพงโกลา ตลอดจนการสาธิตโดรนเพื่อการเกษตร เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อต่างๆ ที่นักวิชาการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมาร่วมคุยแลกเปลี่ยนกันในเวทีตลอดระยะ เวลา 3 วัน

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์