กลุ่มปตท. ชูห้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในทุเรียน หนุนไทยส่งออกอาเซียน

กลุ่มปตท. ชูห้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในทุเรียน หนุนไทยส่งออกอาเซียน

"จันทบุรี-อัลฟ่า คอม" เสริมแกร่งเศรษฐกิจไทย นำร่องคัดกรองทุเรียนเตรียมส่งออก ด้วย “ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยเทคนิค CRISPR” สร้างความมั่นใจผู้บริโภค-ประเทศคู่ค้า หนุนไทยสู่ศูนย์กลางการส่งออกทางการเกษตรภูมิภาคอาเซียน

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 นายไกรยสิทธิ์ อินทรพาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายคเณศ กาญจนแก้ว กรรมการผู้จัดการบริษัท อัลฟ่า คอม จำกัด ดร.พรรณวิกา พรรณโณภาศ นักวิจัยวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า (FRC) สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และดร. วนิดา เพ็ชรสังข์ ผู้อำนวยการโครงการ BLUE ENGENE บริษัท อัลฟ่า คอม จำกัด ร่วมพิธีเปิด “ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) ตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด-19 ที่ปนเปื้อนในสินค้าเกษตรส่งออก ด้วยเทคนิค CRISPR”

กลุ่มปตท. ชูห้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในทุเรียน หนุนไทยส่งออกอาเซียน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตร และ บริษัท อัลฟ่า คอม จำกัด บริษัทย่อยของ ปตท. เพื่อสนับสนุนการทำงานของภาครัฐในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในผลไม้ส่งออก โดย Mobile lab นี้ เป็นการเก็บตัวอย่างและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยเทคนิค CRISPR (คริสเปอร์) ซึ่งเป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID - 19) ได้อย่างแม่นยำ อีกทั้ง ยังสามารถเคลื่อนย้าย เพื่อให้บริการตรวจตามพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เสริมประสิทธิภาพการค้นหาเชิงรุก

ทั้งนี้ จะเริ่มนำร่องให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่อาจปนเปื้อนอยู่บนทุเรียนที่เตรียมส่งออกในพื้นที่เขตภาคตะวันออก จำนวน 2,000 ตัวอย่าง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยจะยังไม่มีห้องแลบตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 ปนเปื้อนในสินค้าเกษตร ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากประเทศจีน แต่ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคและประเทศคู่ค้า อีกทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจและธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยในเวทีโลกให้เติบโต แข็งแกร่ง และเป็นศูนย์กลางการส่งออกทางการเกษตรที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนต่อไป