MAJOR เข้าซื้อหุ้นเพิ่ม WORK - TKN เกือบ 2,000 ล้านบาท

MAJOR เข้าซื้อหุ้นเพิ่ม WORK - TKN  เกือบ 2,000 ล้านบาท

MAJOR สบโอกาสเข้าถือหุ้นเพิ่มเป็น 10% ทั้ง WORK - TKN รวมมูลค่ารายการ 1,960 ล้านบาท เข้าทำรายการซื้อช่วง 19 พ.ค. จากผู้ถือหุ้น และในกระดานหุ้น

         บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) หรือ MAJOR แจ้งอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อื่นตามที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทํารายการซื้อหุ้นสามัญ โดยมีมูลค่ารวมที่ได้ทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทั้งสิ้นประมาณ 1,960 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะดําเนินการสําหรับมูลค่าที่เหลือจํานวนประมาณ 440 ล้านบาท ตามมติอนุมัติ ของคณะกรรมการต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) หรือ WORK ประมาณร้อยละ 10   ของหุ้นที่ออก  และจําหน่ายแล้วทั้งหมด จากผู้ถือหุ้นซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ในมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านบาท

ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 บริษัทได้ถือหุ้นใน WORKจํานวน 36,138,200 หุ้น ซึ่งเป็นการทยอยซื้อหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามราคาซื้อในตลาด อยู่ระหว่างช่วงราคา 22.41 - 29.81 บาทต่อหุ้น คิดเป็นราคาซื้อในตลาดเฉลี่ย 24.99 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมประมาณ 903 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการถือหุ้นใน WORK เท่ากับร้อยละ 8.18 ของจํานวนหุ้นทั้งหมดของ WORK

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)  หรือ TKN  ประมาณร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออก      และจําหน่ายแล้วทั้งหมด จากผู้ถือหุ้นซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ในมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านบาท

ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 บริษัทได้ถือหุ้นใน TKN จํานวน 133,900,000 หุ้น ซึ่งเป็นการทยอยซื้อหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามราคาซื้อในตลาด อยู่ระหว่างช่วงราคา 7.06 - 8.26 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นราคาซื้อในตลาดเฉลี่ย 7.89 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมประมาณ 1,057 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการถือหุ้นใน TKN เท่ากับร้อยละ 9.70 ของจํานวนหุ้นทั้งหมดของ TKN

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์