การบินไทย ผนึก ปตท.ดันไทย 'ฮับ' ขนส่งทางอากาศ

การบินไทย จับมือ ปตท. ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือทางธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งครบวงจรของภูมิภาคอาเซียน

รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.การบินไทย นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ระบุ การบินไทยได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ในการร่วมมือทางธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศกับ ปตท. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกัน ในการยกระดับขีดความสามารถการบูรณาการธุรกิจโลจิสติกส์ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าทางอากาศในระดับประเทศ และภูมิภาคอย่างครบวงจร ซึ่งการบินไทยมีความเชี่ยวชาญและความพร้อม ทั้งในด้านเที่ยวบินขนส่งสินค้า และไปรษณียภัณฑ์ กิจการคลังสินค้า กิจการให้บริการระบบสนับสนุนการพาณิชย์สินค้า และไปรษณียภัณฑ์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ปตท. เป็นองค์กรชั้นนำขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพและขีดความสามารถสูง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ระบุ ปตท. มีนโยบายที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รวมถึงการบริหารคลังสินค้า ควบคู่กับการพัฒนาดิจิทัล แพลตฟอร์ม ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจโลจิสติกส์ประสบความสำเร็จได้ ปตท. จึงมีเป้าหมายสู่การเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ โดย ปตท. และการบินไทย จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถธุรกิจโลจิสติกส์ของไทย ให้เติบโตและแข็งแกร่ง พร้อมเป็นกลางการค้าการลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน เป็นการร่วมกันสร้างประโยชน์สูงเศรษฐกิจของประเทศ

ปัจจุบันธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ หรือธุรกิจโลจิสติกส์ ขยายตัว และมีแนวโน้มเติบโตสูงมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การบินไทยไม่สามารถทำการบินขนส่งผู้โดยสารได้ตามปกติ แต่คาร์โก้การบินไทย ยังคงให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำเข้า และส่งออกสินค้าภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม อาทิ ผัก ผลไม้ อาหารแช่แข็ง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อะไหล่รถยนต์ รวมทั้งสินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผลิตภัณฑ์ยา และวัคซีน อีกทั้ง ยังมีบริการเที่ยวบินขนส่งสินค้าเช่าเหมาลำ อย่างเต็มรูปแบบ และครบวงจร ลูกค้าสามารถกำหนดเส้นทางตามจุดบินของการบินไทย เลือกเวลาการขนส่งสินค้าตามตารางบิน และกำหนดแบบเครื่องบินได้ตามขนาดบรรทุกได้อย่างสะดวก

ความร่วมมือครั้งนี้ นอกจากเป็นการแสวงหาโอกาส และต่อยอดทางธุรกิจร่วมกันยังแสดงถึงความเชื่อมั่นต่อการบินไทย ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการขนส่งสินค้า และบริการ รวมทั้งก่อให้เกิดการพัฒนาทางธุรกิจอันจะนำไปสู่การผสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ในมิติด้านต่างๆ ในอนาคต อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สร้างโอกาสให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าแบบครบวงจรของภูมิภาคอาเซียน

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์