พัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ :กับ The Smart City Ambassador

พัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ :กับ  The Smart City Ambassador

การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ซึ่งที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย

มุ่งมั่นส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ผ่านการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาของเมือง พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ตอบสนองความต้องการของประชาชน ยกระดับเมืองตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก่อนนำไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของภาคประชาชน

โดยในวันที่ 24 ธ.ค.2564 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ได้มอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทยแก่ผู้พัฒนาเมืองที่ได้รับการประกาศรับรองเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะ ส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยมีเมืองอัจฉริยะแล้ว 15 พื้นที่ และเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จำนวน 58 เขต กระจายตัวอยู่ใน 32 จังหวัดทั่วประเทศและเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่น depa จึงได้ดำเนินโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart City Ambassadors) โดยเฟ้นหาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มี ‘ใจ’ อยากพัฒนาภูมิลำเนาของตนเองให้มีโอกาสได้กลับมาทำงานในบ้านเกิด ซึ่งจะทำหน้าที่ประสานและเชื่อมโยงนโยบายรัฐเข้ากับการทำงานของภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการยกระดับท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ซึ่ง The Smart City Ambassadors ดำเนินการมาแล้ว 1 รุ่น มีนักพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ 30 รายใน 26 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้วย

น้อง ๆ ในโครงการ The Smart City Ambassadors จะได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะในทุกมิติผ่านการอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ก่อนนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ผ่านการจ้างงานโดยรัฐและเอกชน ขณะเดียวกัน ผู้บริหารในพื้นที่จะได้ทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ข้อจำกัดของการกระจายความเจริญในมิติของรัฐเปลี่ยนไปสู่การขับเคลื่อนโดยคนในท้องถิ่นแทน

โบนัส - นรีรัตน์ ไกรทอง หนึ่งใน The Smart City Ambassador และนักวิจัยประจำระยองพัฒนาเมือง มหาบัณฑิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชนเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดระยองตั้งแต่กำเนิดจนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ได้ร่วมดำเนินโครงการเครือข่ายเข็มขัดรักษ์เขียวระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อคุณภาพอากาศที่เหมาะสม ฟื้นฟูการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต รวมถึงสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครระยอง และสร้างกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีผสมผสานกับสิ่งแวดล้อมของพื้นที่สีเขียว อาทิ การนำ

เทคโนโลยี AR เข้ามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ป่าชายเลนกลางเทศบาลนครระยอง เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและการเรียนรู้ที่จะรักษาพื้นที่ป่าชายเลน ทั้งเรื่องของพันธุ์ไม้และสัตว์ ซึ่งทั้งหมดจะส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครระยองและนักท่องเที่ยว

และนี่คือ หนึ่งตัวอย่างโครงการที่น้อง ๆ The Smart City Ambassador ดำเนินการร่วมกับ ดีป้า และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อร่วมยกระดับท้องถิ่นของตนสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่

ขณะนี้ โครงการ The Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 กำลังเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีใจอยากพัฒนาภูมิลำเนาของตนเองเพิ่มอีก 150 ราย ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 11 มิถุนายนนี้ โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.depa.or.th/th/smart-city-plan