LPH ผลประกอบการ 1Q65: ดีกว่าที่เราคาดไว้

LPH ผลประกอบการ 1Q65: ดีกว่าที่เราคาดไว้

กำไรสุทธิของ LPH ใน 1Q65 ออกมาแข็งแกร่งที่ 152 ล้านบาท (+275.1% YoY, +197.9% QoQ) คิดเป็น 60.8% ของประมาณการกำไรปีนี้ของเรา และดีกว่าประมาณการของเรา 18.8% (ไม่มี consensus)

เรามองว่าผลการดำเนินงานโดยรวมเป็นบวกจากการที่กำไรสุทธิเติบโตอย่างแข็งแกร่งทั้ง YoY และ QoQ
โดยกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็นเพราะ i) COVID-19 ยังคงระบาดจากสายพันธุ์ Omicron และ ii)
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากบริการที่ไม่เกี่ยวกับ COVID-19 จากผู้ป่ วยที่เลื่อนการรักษามาจาก 2H64 ทั้งนี้ ใน
1Q65 รายได้ของ LPH อยู่ที่ 712 ล้านบาท (+49.7% YoY, +13.4% QoQ) ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้น
เพิ่มขึ้นเป็น 36.8% จาก 25.0% ใน 1Q64 และ 27.3% ใน 4Q64 และสัดส่วน SG&A/ยอดขาย ลดลงเหลือ12.3% จาก 15.4% ใน 1Q64 และ 17.7% ใน 4Q64

 

คาดว่าผลประกอบการใน 2H65F จะแผ่วลง HoH

เราคาดว่าผลการดำเนินงานของ LPH ใน 2H65 จะลดลงจาก 1H65 เช่นเดียวกับโรงพยาบาลอื่น ๆ
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้น เนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อลดลง

 

 

 

คงประมาณการกำไรปี 2565F-2566F เอาไว้เท่าเดิม

เรายังคงประมาณการกำไรสุทธิของ LPH ปี 2565F ไว้ที่ 249 ล้านบาท (-46.4% YoY) และปี 2566F ไว้ที่ 285 ล้านบาท (+14.5% YoY) ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานที่มีแนวโน้มแผ่วลง YoY
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยคลี่คลายลงไป และมีการกระจายวัคซีน
ถึงประชาชนในวงกว้างแล้ว

 

Valuation & action

ถึงแม้ว่าผู้ป่ วย COVID-19 จะมีแนวโน้มลดลง YoY ในปี 2565 แต่เรายังคิดว่ากำไรสุทธิของ LPH น่าจะ
ดีขึ้นมาอยู่ระดับก่อน COVID-19 ระบาด นอกจากนี้ เรามองว่าแนวโน้มของบริษัทสดใสมากขึ้น เพราะ
ผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบนถนนลาดพร้าวผ่านพ้นไปแล้ว ดังนั้น เรายังคง
คำแนะนำซื้อ โดยประเมินราคาเป้าหมาย DCF ปี 2565 ที่ 7.10 บาท (ใช้ WACC ที่ 8% และ TG ที่ 2.0%)

 

Risks

COVID-19 ระบาด, การแทรกแซงของรัฐบาล, ปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองไทยรอบใหม่