พาณิชย์เตรียมผลักดันสินค้า GI ภาคอีสาน เป็น Soft Power ส่งออก

พาณิชย์เตรียมผลักดันสินค้า GI ภาคอีสาน เป็น Soft Power ส่งออก

“สินิตย์” มอบตรา GI สินค้า “ผ้าไหมสาเกต” ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มั่นใจช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนผู้ผลิต เผยมีแผนผลักดันสินค้า GI ภาคอีสาน เป็น Soft Power ส่งออกสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ตลาดโลก

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบหนังสือการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้า “ผ้าไหมสาเกต” แก่นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ว่า กรมฯ ได้ขึ้นทะเบียน GI สินค้าดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 มี.ค.2565 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอีกรายการหนึ่ง โดยปัจจุบันมีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด 19 กลุ่ม สามารถผลิตสินค้าพื้นบ้านกว่า 15,000 ผืนต่อปี มีราคาจำหน่าย 1,800-2,500 บาทต่อผืน ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนไม่น้อยกว่า 27 ล้านบาทต่อปี และมั่นใจว่าการขึ้นทะเบียน GI จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนผู้ผลิตได้มากขึ้น

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ใช้โอกาสนี้ร่วมประชุมวางแนวทางจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน GI เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค รองรับการส่งออก และการยื่นขอรับความคุ้มครอง GI ในต่างประเทศ โดยมีตลาดส่งออกสำคัญคือ ประเทศญี่ปุ่น

พาณิชย์เตรียมผลักดันสินค้า GI ภาคอีสาน เป็น Soft Power ส่งออก

นายสินิตย์ กล่าวว่า ในภาคอีสานมีสินค้า GI ไทยหลายรายการ ที่มีคุณภาพ พร้อมเป็น Soft Power ของไทย เพราะสามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอีสานได้เป็นอย่างดี เช่น ผ้าไหมสาเกต จังหวัดร้อยเอ็ด เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน ครอบคลุมทุกจังหวัดของภาคอีสาน ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม และยโสธร และข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น

โดยสินค้า GI เหล่านี้ได้สร้างเม็ดเงิน สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ท้องถิ่นอีสานกว่า 300 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงสู่ภาคการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งผลิตสินค้า GI ให้มีศักยภาพต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเข้าสู่จังหวัด สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นในทุกมิติด้วย

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าผลักดันการขึ้นทะเบียน GI ไทยอย่างต่อเนื่อง และจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้า เพื่อรักษาคุณภาพ มาตรฐาน รวมถึงการเพิ่มช่องทางการตลาด ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อช่วยในการจำหน่ายสินค้า GI ไทย และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร และผู้ผลิตสินค้าชุมชน

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์