สังกะสี เมตริกตันละ 136,310.00 ทองคำ กรัมละ 2,065.00

สังกะสี เมตริกตันละ 136,310.00 ทองคำ กรัมละ	2,065.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

ประกาศราคาแร่     
     
    (บาท / หน่วย)
1.สังกะสี เมตริกตันละ 136,310.00
2.ทองคำ กรัมละ 2,065.00
3.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ เมตริกตันละ 622,430.00
     
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 5 พฤษภาคม 2565  เป็นต้นไป
     
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565    
     
ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  

สังกะสี เมตริกตันละ 136,310.00 ทองคำ กรัมละ	2,065.00