COM7 แจ้งขายหุ้นบริษัทย่อย ให้ SABAY มูลค่า 1.3 พันล้านบาท

COM7 แจ้งขายหุ้นบริษัทย่อย ให้ SABAY มูลค่า 1.3 พันล้านบาท

COM7แจ้งตลาดฯ บอร์ดมีมติขายหุ้นบริษัทย่อย DOU7 ให้ SABUY ไม่เกิน 2 หมื่นหุ้น หรือสัดส่วน 40% ของทุนจดทะเบียน โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1.36 พันล้านบาท โดยคาดการเจรจาซื้อขายจะเกิดขึ้นไตรมาส 3 ปีนี้

      ล่าสุด บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)COM7 แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อ 4 พฤษภาคม 2565 โดยได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายหุ้นบริษัทย่อย และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สบายเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY) ดังนี้
       

มีมติอนุมัติให้บริษัทขายหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท ดับเบิ้ลเซเว่น จำกัด (DOU7) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทให้กับ SABUY จำนวนไม่เกิน 20,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของ DOU7

โดยมีมูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 1,360,000,000 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมโดยเป็นการคิดคำนวณด้วยวิธีการ Discount Cashiow ซึ่งอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตและประมาณการเติบโตของธุรกิจของ DOU7 ในอนาคต

 

      โดยคาดว่า การเจรจาต่อรองกัน การซื้อขายหุ้น DOU7 คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาส 3 ของปี 2565 ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้สำเร็จ    

      กรณีที่ 1.คณะกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้ขายหุ้นสามัญของ DOU7 ให้แก่ SABUY 2. ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินใน DOU7 เป็นที่พึงพอใจของ SABUY 3. ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ทำให้เชื่อได้ว่าจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ DOU7 อย่างมีนัยสำคัญ

      ทั้งนี้ ภายหลังการจำหน่ายหุ้น DOU7 ดังกล่าว แม้ว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน DOU7 จะลดลงเหลือสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของ DOU7 และสัดส่วนการรับรู้รายได้จาก DOU7 จะลดลงก็ตาม แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทแต่อย่างใด

       และบริษัทยังคงมีสิทธิในการบริหารจัดการ DOU7 แต่เพียงฝ่ายเดียวโดย SABUY ไม่ได้เสนอตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน D1OU7 การเข้าลงทุนของ SABUY ใน DOU7 จะเป็นการร่วมกันพัฒนาและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการ ซึ่งคาดว่าจะนำไปสู่การเติบโตของยอดขาย และผลกำไรในระยะยาว
 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์