CIMBT เผยไตรมาส 1/65 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 1.06 พันล้านบาท

CIMBT เผยไตรมาส 1/65 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 1.06 พันล้านบาท

“ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย” โชว์ไตรมาส 1 ปี 65 กำไรสุทธิ 1.06 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 210.9% หลังควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้นส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง 14% และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง 64%

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT แจ้งผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2565 มีกำไรสุทธิจำนวน 1,061.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 719.7 ล้านบาท หรือ 210.9% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน สาเหตุหลักจากการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้นส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง 14% และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง 64% ในขณะที่รายได้จากการดำเนินงานลดลง 0.8%

          ขณะที่รายได้ไตรมาส 1 ปี 2565 จำนวน 3,484.1 ล้านบาท ลดลง 26.4 ล้านบาท หรือ 0.8% เทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน เนื่องจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 152.9 ล้านบาท หรือ 6.2% จากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ และธุรกิจเช่าซื้อ

และการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียม และบริการสุทธิจำนวน  26.7 ล้านบาท หรือ 6.5% เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียม และบริการสุทธิกับรายได้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 153.1 ล้านบาท หรือ 24.1% สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน และรายได้อื่น  

 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์