เช็คก่อนเชื่อ

เช็คก่อนเชื่อ

ปัจจุบัน มีกลุ่มคนที่ไม่หวังดีมากมาย ที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้เราอาจสูญเงินในบัญชี หรือเสียผลประโยชน์ที่อุตส่าห์เก็บออมมา

ด้วยการบิดเบือนข้อเท็จจริงให้ดูน่าเชื่อถือ ทั้งอ้างว่ามาจากสถาบันการเงิน หรือองค์กรที่มีชื่อเสียงต่างๆ สำหรับธุรกิจประกันชีวิตนั้นก็ไม่น้อยหน้า กลุ่มผู้ไม่หวังดีมักจะแอบอ้างว่ามาจากหน่วยงานกลางของธุรกิจ หรือแนะนำตัวว่าเป็นนักวางแผนทางการเงิน จากบริษัทที่เรามักไม่คุ้นชื่อ หรือบางทีไม่มีชื่อบริษัทนี้อยู่จริงในสารบบด้วยซ้ำ

คนกลุ่มนี้มักโทรศัพท์มาพูดจาหว่านล้อมสารพัด ทั้งจะมาช่วยตรวจสอบ ประเมินความคุ้มค่าของกรมธรรม์ สามารถเพิ่มเติมผลประโยชน์ที่เหนือกว่าสิทธิประโยชน์ที่เคยได้รับและคุ้มค่ากว่า อาทิ เพิ่มทุนประกันชีวิตแต่จ่ายเบี้ยประกันภัยเท่าเดิม หรือเพิ่มผลตอบแทนจากการออมและเงินปันผล

อัพเกรดค่ารักษาพยาบาลในสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ เมื่อผู้เอาประกันภัยหลงเชื่อก็จะนัดหมายเข้าพบ ขอนำกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือถ่ายภาพรายละเอียดในกรมธรรม์กลับไปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นจะชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยหยุดจ่ายเบี้ยประกันภัย แล้วนำเบี้ยประกันภัยดังกล่าวมาเปิดกรมธรรม์ใหม่กับตนเอง

โดยแนะนำให้ผู้เอาประกันภัยเปลี่ยนแปลงสถานะกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับเดิม เป็นแบบใช้เงินสำเร็จ คือการลดจำนวนเงินเอาประกันภัยลง หรือขอเปลี่ยนแปลงสถานะกรมธรรม์ขยายระยะเวลา นั่นคือการขยายเวลาความคุ้มครองต่อไปได้อีกกี่ปี กี่เดือน กี่วัน ในจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่าเดิม 

หรือที่แย่กว่านั้นคือ ให้ผู้เอาประกันภัยขอยกเลิกกรมธรรม์ ด้วยการใช้สิทธิ์เวนคืนกรมธรรม์ แล้วรับเงินตามมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่กำหนดอยู่ในตารางมูลค่ากรมธรรม์  ซึ่งการเวนคืนดังกล่าว ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ สัญญาหลัก และสัญญาเพิ่มเติมนั้นได้สิ้นสุดลง และจำนวนเงินที่ได้รับนั้น มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าเงินสดตามตารางที่แนบท้ายกรมธรรม์ในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งมักจะน้อยกว่าค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระไปแล้วทั้งหมด เพราะหลักและประโยชน์ของการประกันชีวิตจะคุ้มค่าก็ต่อเมื่อครบกำหนดสัญญา 

การยกเลิกส่วนใหญ่จึงมักจะมี เหตุจากความจำเป็นหรือความไม่พร้อมจริง ๆ ไม่ใช่การปิดกรมธรรม์แล้วมาซื้อใหม่ เพราะจะนำมาซึ่งการเสียประโยชน์มากกว่า และยิ่งถ้าเป็นกรมธรรม์สะสมทรัพย์ที่มีการการันตีผลตอบแทน หากพลาดไปยกเลิกก็ยิ่งน่าเสียดาย เพราะจะหากรมธรรม์ที่การันตีให้ผลตอบแทนสูงดังเช่นอดีตนั้นหายากเต็มทีในยุคดอกเบี้ยต่ำเช่นปัจจุบัน และอาจกระทบการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้

นอกจากนี้ การทำประกันชีวิตฉบับใหม่นั้น คือการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่บนค่าความเสี่ยงที่มากขึ้นกว่าเดิม ด้วยอายุที่เพิ่มขึ้น ค่าเบี้ยประกันภัยย่อมสูงตามอายุที่เพิ่มขึ้น สุขภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอายุบริษัทอาจเรียกตรวจสุขภาพใหม่ หากพบว่ามีโรคบางอย่างอาจยกเว้นความคุ้มครองบางโรค หรืออาจเพิ่มเบี้ยประกันภั ยเนื่องจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นแทนที่จะรับประกันชีวิตด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยตามปกติ และถ้าโชคร้ายตรวจพบบางโรคบริษัทอาจไม่รับประกันภัย 

และการทำสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพจะต้องนับระยะเวลารอคอยโรคใหม่ หรือระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ตั้งแต่ 30-120 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับขึ้นอยู่เงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันชีวิต แต่หากผู้เอาประกันภัยยังคงถือครองกรมธรรม์ฉบับเดิม และปล่อยให้กรมธรรม์ดังกล่าวมีผลบังคับอย่างต่อเนื่องเกิน 2 ปี บริษัทผู้รับประกันภัยจะไม่สามารถโต้แย้งหรือบอกล้างสัญญาได้ ซึ่งข้อเท็จจริงเหล่านี้ผู้ไม่หวังดีมักไม่แจ้งให้ทราบ

ดังนั้น หากมีผู้กระทำการดังกล่าวเข้ามานำเสนอในรูปแบบนี้ จึงควรจะตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่า เขาได้เบอร์โทรศัพท์เรามาจากไหน รู้ได้อย่างไรว่ามีกรมธรรม์ประกันชีวิต หากจะมีบุคคลใดมานำเสนอขายประกันชีวิต ไม่ว่าแบบพบหน้าหรือสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ ขอให้สอบถามชื่อ นามสกุล บริษัทที่สังกัด เลขที่ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ออกโดยสำนักงาน คปภ. ทุกครั้งที่ทำการเสนอขาย และเขาสามารถบอกแหล่งที่มาของข้อมูลได้อย่างชัดเจน 

อย่าลืมว่า ทุกการตัดสินใจควรอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจที่ถูกต้อง เมื่อมีผู้ชักชวนหรือกระทำการใด ๆ อันเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิต โปรดติดต่อสอบถามไปยังบริษัทประกันชีวิตที่ท่านเป็นลูกค้าอยู่ เพื่อรักษาผลประโยชน์และสิทธิของตัวเอง พึงระลึกไว้เสมอว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตที่ท่านมีอยู่เปรียบเสมือนหลักทรัพย์สำคัญ ไม่ควรส่งมอบหรือมอบหมายให้ผู้ใดดำเนินการทางธุรกรรมแทน จนกว่าจะมั่นใจว่าถูกต้องและไม่สูญเสียผลประโยชน์ ทางที่ดีท่องและปฏิบัติไว้ก่อนว่า “เช็ค” ก่อน “เชื่อ” เป็นดีที่สุด