เปิดไกด์ไลน์ 8 ประการ การปรับตัวในยุคโควิดให้อยู่รอดระยะยาว

เปิดไกด์ไลน์ 8 ประการ การปรับตัวในยุคโควิดให้อยู่รอดระยะยาว

คำที่ได้ใช้และได้ยินบ่อยมากในยุคโควิดนี้คือคำว่า ปรับตัว องค์กรไม่ว่าขนาดใหญ่ กลาง หรือย่อมจะต้องปรับตัวกันอย่างมากในยุคโควิด แม้กระทั่งคนแต่ละคนก็ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่

มีหลายๆ กรณีศึกษาขององค์กรที่ปรับตัวในยุคโควิดแล้วประสบความสำเร็จหรือยังสามารถประคับประคองธุรกิจต่อไปได้ แต่ใช่ว่าจะสำเร็จทุกราย มีอีกไม่น้อยที่พยายามจะปรับตัวจนไม่รู้จะปรับอย่างไรต่อไป สุดท้ายก็หมดหนทางและต้องเลิกกิจการไป

    การปรับตัวเป็นความสามารถของบุคคลหรือองค์กรในการปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อให้ยังสามารถดำรงอยู่และพัฒนาต่อไปได้ การปรับตัวนั้นมีอยู่และเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ในยุคโควิดจะต้องปรับตัวกันมากขึ้น และเป็นหนึ่งในความสามารถพื้นฐานที่จะชี้ถึงความสำเร็จของบุคคลหรือองค์กรในระยะยาว

    ไม่มีสูตรสำเร็จในการปรับตัว แต่เมื่อได้ศึกษาจากเหตุการณ์จริงของผู้บริหารธุรกิจและบุคคลต่างๆ ที่ได้ปรับตัวในช่วงนี้ ก็พอจะรวบรวมได้ว่าเพื่อที่จะปรับตัวและมีโอกาสที่จะสำเร็จนั้น มีแนวทาง 8 ข้อที่ควรจะคำนึงถึง

    1.จะต้องเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับตัว ถ้าไม่เห็นถึงความจำเป็น ก็จะยังคงทำแบบเดิมๆ ไม่เปลี่ยนแปลง และล้าสมัยในที่สุด สำคัญคือจะต้องเห็นถึงความจำเป็นให้ได้เร็ว เพื่อจะนำไปสู่การเตรียมพร้อม และปรับตัวได้เร็วกว่าผู้อื่น

    2.จะต้องไม่ยึดติด ยึดมั่นกับสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบัน หรือ สิ่งที่เคยทำให้ประสบความสำเร็จมาก่อน ความยึดติด ยึดมั่นกับรูปแบบ วิธีการ ที่ทำอยู่ในปัจจุบันเป็นอุปสรรคสำคัญที่จะทำให้ปรับตัวไม่สำเร็จ 

3.จะต้องมีความกล้าที่จะปรับตัว เปลี่ยนแปลง เนื่องจากการปรับตัวนั้นอาจจะต้องทำให้เกิดลดละเลิกสิ่งที่คุ้นเคย เป็นการออกจากกรอบของความคุ้นเคยเดิมๆ กล้าที่จะลองสิ่งใหม่ กล้าที่จะเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ ที่อาจจะไม่คุ้นเคย

    4.จะต้องมีการเรียนรู้และแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ตลอดเวลา เนื่องจากการปรับตัวนั้นเป็นการปรับเพื่อนำไปสู่สิ่งใหม่ๆ คำถามที่มักจะมีคือ จะปรับตัวไปทำอะไร? การไม่หยุดที่จะเรียนรู้ และแสวงหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะได้เห็นหนทางว่าการจะปรับตัวนั้น จะปรับตัวเพื่อไปสู่สิ่งใด

    5.จะต้องพร้อมที่จะล้มแล้วปรับตัวใหม่ (อีกรอบ) เนื่องจากการปรับตัวเป็นการปรับไปสู่สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่ได้คุ้นเคยหรือปฏิบัติมาก่อน และยิ่งในภาวะของความไม่แน่นอนจากโควิด สิ่งที่ตอนแรกคิดว่าใช่ก็อาจจะไม่ใช่ ดังนั้นปรับตัวครั้งแรกอาจจะไม่สำเร็จ ก็จะต้องพร้อมที่จะล้มแล้วลุกขึ้นมาเพื่อปรับตัวใหม่ (อีกรอบ) เป็นเสมือนการทดลองและลองผิดลองถูก ผ่านทางการปรับตัว
 

6.จะต้องเร็ว ความเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการปรับตัวในปัจจุบัน ทั้งมองเห็นความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวได้เร็ว ตัดสินใจที่จะปรับตัวได้เร็ว เรียนรู้ หาโอกาสได้เร็ว ปรับตัวเร็ว ล้มเร็ว ปรับตัว (อีกรอบ) ได้เร็ว ท่ามกลางสภาวะที่ทุกองค์กรจะต้องปรับตัว ใครปรับตัวได้เร็วกว่าก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่า

    7.การปรับตัวควรจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือเป็นจุดแข็ง เนื่องจากการริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ นั้น ถ้ามีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง สามารถเชื่อมโยงหรือต่อยอดไปได้ ก็จะยิ่งทำให้โอกาสของความสำเร็จในการปรับตัวมากขึ้นเท่านั้น

    8.สำคัญที่สุดคือใจจะต้องพร้อม สู้ และไม่ท้อถอยที่จะปรับตัว ทัศนคติและมุมมองจะต้องเป็นในเชิงบวกเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดที่การจะปรับตัวให้ได้

    ทั้งแปดประการเบื้องต้นไม่ใช่สูตรสำเร็จ บริบทและประสบการณ์ขององค์กรแต่ละแห่งย่อมแตกต่างกันไป และไม่ใช่แนวคิดสำหรับการบริหารองค์กรเท่านั้น บุคคลทุกคนก็สามารถนำแนวคิดเหล่านี้มาใช้ในการปรับตัวช่วงโควิดกันได้ทั้งสิ้น.