ความต่างระหว่าง 'เข้าประชุมออนไลน์' กับ 'แอบฟัง' ประชุมออนไล

ความต่างระหว่าง 'เข้าประชุมออนไลน์' กับ 'แอบฟัง' ประชุมออนไล

การเข้ามาโดยไม่แสดงตัวตน ปิดกล้องฟังอย่างเงียบๆ มีความเสี่ยงมาก