จัดอันดับ 'รับมือ Fake News' เยาวชนไทยติดรองสุดท้าย

จัดอันดับ 'รับมือ Fake News' เยาวชนไทยติดรองสุดท้าย

ทักษะดิจิทัลที่จำเป็นอย่างยิ่งเรื่องหนึ่ง คือ ทักษะการค้นหาข้อมูล