Corporate Purpose บทพิสูจน์ในวิกฤต

Corporate Purpose บทพิสูจน์ในวิกฤต

วิกฤต Covid-19 รอบนี้หลายคนที่เคยคิดบวกและมั่นใจว่า 'แล้วเราจะผ่านมันไปได้เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา' กำลังเปลี่ยนความคิด

               เหตุการณ์น่าสะเทือนใจหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝังรากลึก ในขณะที่คนส่วนใหญ่เริ่มท้อแท้ บางสิ่งบางอย่างที่เป็นเสมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ก็เกิดขึ้น นั่นคือการจับมือกันของ CEO องค์กรยักษ์ใหญ่ของประเทศ 40 บริษัทเพื่อระดมสมองและกำหนดแผนงานฝ่าวิกฤตด้วยการเร่งหาวัคซีนและวางแผนการกระจายวัคซีนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

                สิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือในการประชุมระดมสมองเพียงแค่ครั้งเดียว ก็ได้มีการกำหนดกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานให้ออกมาได้อย่างชัดเจน มีการแบ่งกลุ่มความรับผิดชอบตามความเชี่ยวชาญขององค์กร มีทีมหลักที่ประกอบไปด้วยทีมที่รับผิดชอบเรื่องการสื่อสาร ทีมกระจายวัคซีน ทีมสนับสนุนด้านเทคโนโลยี และทีมจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม

            การจับมือขององค์กรยักษ์ใหญ่เพื่อร่วมกันแก้วิกฤต จะกลายเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยปลดล็อคปัญหา เพราะแต่ละองค์กรต่างมีความสามารถ มีทรัพยากรและความพร้อมที่จะขับเคลื่อนแผนงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริง สำหรับภาคธุรกิจ ช่วงเวลานี้คือบททดสอบสำคัญที่จะบ่งบอกว่าองค์กรไหนมี “Corporate Purpose” ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนนอกเหนือจากการทำกำไรและการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น

                ในปีที่ผ่านมามีงานวิจัยในสหรัฐฯชื่อ “A Test of Corporate Purpose”ที่สนับสนุนโดย The Ford Foundation เป็นการทำสำรวจกับองค์กรขนาดใหญ่กว่า 800  องค์กรร่วมกับการนำเอาข้อมูลเชิงสถิติและ Big Data มาวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองเชิงรุกขององค์กรต่อวิกฤตโควิดกับผลประกอบการโดยรวม

ผลจากการสำรวจมีข้อบ่งชี้ที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็น

  1. กว่า 90% ของผู้บริหารองค์กรมองว่าจุดมุ่งหมายขององค์กรธุรกิจคือการสร้างคุณค่าให้กับสังคมและชุมชน ในขณะที่องค์กรส่วนน้อยแค่ 8% จากการสำรวจ มองว่าจุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่การสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น
  2. องค์กรที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา Covid-19 มีแนวโน้มผลประกอบการที่ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขสถานการณ์เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน
  3. องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ล้วนแต่เป็นองค์กรที่เข้าไปร่วมแก้ปัญหาให้กับสังคมและชุมชนในช่วงวิกฤตโควิด                                                                                                       ความเชื่อมโยงระหว่างผลประกอบการและ Corporate Purpose เป็นประเด็นที่ชวนให้คิดต่อว่า ถ้าองค์กรธุรกิจกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนผ่านที่เส้นคั่นกลางระหว่างการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสร้างผลกำไรกับการสร้างคุณค่าให้กับสังคมแทบจะหลอมรวมเป็นเส้นเดียวกัน  อนาคตการเติบโตขององค์กรจำเป็นจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแบ่งปันและการสร้างความเท่าเทียมให้กับสังคมและชุมชน.