ความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจ

ความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจ

การสร้างความสามารถในการปรับตัวภายใต้สถานการณ์ทางธุรกิจที่ไม่ปกติ ก็เป็นเรื่องที่ธุรกิจทั่วไปไม่ควรละเลยที่จะพัฒนาความสามารถในด้านนี้

ภายใต้สถานการณ์วิกฤติที่คุกคามธุรกิจต่างๆ ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า ยังมีธุรกิจจำนวนไม่น้อยที่สามารถดำรงรักษาธุรกิจของตนเองไว้ได้เป็นอย่างดี และยังมีอีกบางส่วนที่มองเห็นและสามารถสร้างโอกาสในการเติบโตให้แก่ธุรกิจได้อย่างคาดไม่ถึง

ความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจ (Dynamic capability) เป็นตัวชี้วัดอย่างดีสำหรับธุรกิจที่จะสามารถผสมผสาน สร้าง และปรับแต่ง ธุรกิจให้สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะทำให้เกิดเกิดอุปสรรคขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ ที่เกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก

ภายใต้สภาวะทางธุรกิจที่เป็นปกติ ธุรกิจสามารถสร้างและรักษาความสามารถในการแข่งขันของตนเองได้จาก ความสามารถในการปฏิบัติการหรือการดำเนินงานทางธุรกิจ ภายใต้กลยุทธ์ กระบวนการ และแนวปฏิบัติที่ทำกันมาตามปกติ รวมถึงการเตรียมการและการวางแผนธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อการเติบโตของธุรกิจ

แต่การสร้างความสามารถในการปรับตัวภายใต้สถานการณ์ทางธุรกิจที่ไม่ปกติ ก็เป็นเรื่องที่ธุรกิจทั่วไปไม่ควรละเลยที่จะพัฒนาความสามารถในด้านนี้ให้กับธุรกิจ ควบคู่ไปกับความสามารถในการดำเนินงานหรือดำเนินกิจการของธุรกิจให้เป็นความสามารถหลัก (Core competencies) ของธุรกิจ

ธุรกิจที่มีความสามารถในการปรับตัว จะมีประสาทสัมผัสต่อวิกฤติและโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจในอนาคต และสามารถปรับโครงสร้างหรือวิธีดำเนินธุรกิจเพื่อที่จะแสวงหาทางออก หรือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจเมื่อสถานการณ์นั้นๆ มาถึงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

แนวทางในการสร้างความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจ ประกอบด้วย

1.สร้างความสามารถในการเรียนรู้และซึมซับองค์ความรู้ใหม่ๆ เข้าไปไว้ในธุรกิจอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจแสดงให้เห็นได้โดยการมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนในการสร้างหรือเพิ่มพูนความรู้ในกับพนักงานทุกระดับ การมีหน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานทางธุรกิจปกติ

2.การลงทุนเพื่อแสวงหาและสะสมทรัพย์สินที่จะช่วยสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้กับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเชิงเศรษฐกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรบุคคล คุณภาพของสินค้าหรือการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทันสมัย เป็นต้น

3.ความสามารถในการปรับเปลี่ยนหรือปรับแต่งวิธีการใช้งานเครื่องจักร อุปกรณ์ สถานที่ ฯลฯ ที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อต้องการ ไม่ว่าเป็นการใช้งานภายในธุรกิจ หรือการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ในเชิงการตลาดหรือการบริการ รวมถึงการวางแผนล่วงหน้าสำหรับการใช้งานและความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนหรือทดแทนการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ที่ได้ลงทุนไปแล้ว

4.มีการสร้างความสัมพันธ์หรือความร่วมมือกับพันธมิตรภายนอก ที่สามารถเสริมธุรกิจซึ่งกันและกัน หรือให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในยามจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นในด้าน อาคารสถานที่ เช่น โรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ บุคลากร หรือแม้กระทั่งความร่วมมือด้านองค์ความรู้ ประสบการณ์ การอบรม ความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น ด้านวิศวกรรม หรือโลจิสติกส์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การสร้างความสามารถในด้านการปรับตัวของธุรกิจ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของหรือผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจ มีวิสัยทัศน์ และมองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะมีความผันผวน รวดเร็ว และรุนแรง อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในอดีต

เนื่องจากความสามารถในด้านนี้ จะต้องเตรียมตัวสร้างขึ้นอย่างเนิ่นๆ ก่อนที่วิกฤติจะมาถึง และจะต้องใช้เวลาในการสร้างพอสมควร กว่าที่จะมีความแข็งแกร่งพอที่จะนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ