'ธารทิพย์01-33' โดรนชลประทาน สู่การปรับโครงสร้างเกษตรไทย

'ธารทิพย์01-33' โดรนชลประทาน สู่การปรับโครงสร้างเกษตรไทย

การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน ของกรมชลประทาน ที่มีชื่อว่า “ธารทิพย์ 01-33” ถือเป็นก้าวแรกของการพัฒนาภาคเกษตรและปรับโครงสร้างเกษตรในอนาคต

การ move on เพื่อปรับโครงสร้างทางด้านการเกษตร ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำและเห็นผลในเร็ววัน แต่ที่สุดก็ต้องเดินไปให้ถึงจุดที่เรียกว่าเกษตรแม่นยำ ที่ต้องพึ่งพานวัตกรรม เทคโนโลยี มาผนวกภูมิปัญญาของเกษตรกรเท่านั้น เป็นเครื่องนำทาง พาภาคการเกษตรไทยบรรลุเป้าหมาย ตามที่ฝันนั่นก็คือ ต้นทุนลด คุณภาพเพิ่ม ราคาดี มีกำไร ไม่เป็นหนี้ใคร

การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน ของกรมชลประทาน ที่มีชื่อว่า “ธารทิพย์ 01-33” ถือเป็นก้าวแรก ที่จะนำมาเสริมภารกิจ ด้านชลประทาน และเป็นต้นแบบนำร่องไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆในอนาคต 

จันทรา งาเนียม ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน เล่าไว้ว่า กรมชลประทาน ได้เริ่มต้นพัฒนา อากาศยานไร้คนขับ “ธารทิพย์ 01-33” ขึ้นใช้งานเอง เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือสำรวจบินถ่ายภาพ และผลิตแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อการชลประทาน นับว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานแผนที่สากล ASPRS 2014 สามารถใช้สนับสนุนภารกิจงานชลประทานได้หลายด้าน

อย่างไรก็ดี ในอนาคต กรมชลประทานจะมีแผนที่ภาพถ่ายที่พัฒนาจากอากาศยานไร้คนขับ “ธารทิพย์ 01-33” ด้วยระบบการขึ้นลงทางดิ่ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ในพื้นที่จำกัด จากเดิมที่ใช้ระบบการขึ้นและลงจอดแบบ Semi auto โดยใช้นักบินควบคุมการนำอากาศยานขึ้นและมีผู้ช่วยนักบินในการโยนอากาศยานขึ้น (Hand launch) และลงจอดด้วยการใช้อกกระแทก (Bentleylanding)

นอกจากนี้ ยังมีแผนเพิ่มระบบการทำงานแบบ PPK (Post-Processing Kinematic) ทำให้มีความละเอียดถูกต้องเชิงตำแหน่งยิ่งขึ้น รวมไปถึงมีแนวทางการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่เพื่อให้อากาศยานสามารถปฏิบัติงานบินสำรวจถ่ายภาพในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการสนับสนุนภารกิจงานชลประทาน ในด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 161379032441

ปัจจุบัน กรมชลประทาน ได้นำอากาศยานไร้คนขับ “ธารทิพย์ 01-33” มาใช้ประโยชน์หลายด้าน ได้แก่ 1.บินสำรวจถ่ายภาพติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและสำรวจความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ 2. บินสำรวจถ่ายภาพบริเวณพื้นที่โครงการชลประทานต่าง ๆ ที่เตรียมเปิดโครงการงานก่อสร้าง 

3. บินสำรวจถ่ายภาพเพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณาจ่ายค่าชดเชยทรัพย์สินให้แก่ราษฎร และ 4. บินสำรวจถ่ายภาพเพื่อนำข้อมูลสำรวจสร้างแบบจำลองสำหรับวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ