ส่งออกของไทยไปไม่ถึงฝัน....ถ้ายังขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์

ส่งออกของไทยไปไม่ถึงฝัน....ถ้ายังขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์

ปัญหาแข็งค่าเงินบาทยังมีปัญหาสำคัญที่หากส่งออกกระทบต่อการส่งออกของไทยคือการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เปล่าที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าไม่เพียงพอ