‘Gen-Z’ ตบเท้าสู่โลกการทำงาน องค์กรควรบริหารคนอย่างไร

‘Gen-Z’ ตบเท้าสู่โลกการทำงาน องค์กรควรบริหารคนอย่างไร

Gen-Z กำลังตบเท้าเข้าสู่โลกของการทำงานอย่างเต็มตัว และเข้ามาสั่นสะเทือนรูปแบบ People Management ขององค์กรจำนวนมาก