รู้จักGEN กับการขยายตัวของฉลากสิ่งแวดล้อม

รู้จักGEN กับการขยายตัวของฉลากสิ่งแวดล้อม

ในยุคที่โลกถูกเชื่อมโยงด้วยการสื่อสาร ทำให้เครือข่ายต่างๆ มีการเคลื่อนไหวกันอย่างคึกคัก

เช่นเดียวกับ “เครือข่ายฉลากสิ่งแวดล้อมโลก” (Global Eco-labelling Network) หรือ GENเครือข่ายเก่าแก่ที่ริเริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1994เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมผ่านการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมต่างๆ (Eco-label) ให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำลังจะมีการประชุมใหญ่ผ่านระบบออนไลน์ในเดือนตุลาคม 2563 นี้

GEN มีองค์กรสมาชิกและพันธมิตรกระจายอยู่ใน 47 ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่มีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรอง“ฉลากเขียว”องค์กรสมาชิกของ GEN เป็นองค์กรที่ให้การรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม ประเภทที่ 1 ตามมาตรฐาน ISO 14024 โดยใช้เกณฑ์ประเมินตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือบริการ อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานและโปร่งใสซึ่งให้การรับรองโดยบุคคลที่สาม

160146755414

ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปีที่ผ่านมา GEN ได้มีส่วนสนับสนุนสังคมในการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาโดยตลอด และได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมฉลากสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้นในช่วง 4 ปีข้างหน้านี้ (ค.ศ.2021-2023) โดยการรักษาคุณภาพและความน่าเชื่อถือ เพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับสินค้าและบริการที่ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายและการค้าระหว่างประเทศให้มากขึ้น เพื่อร่วมกันสนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนทั่วโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 (SDG12)

นับเป็นโอกาสดีที่จะขยายตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของไทย ไปพร้อมๆ กับฉลากสิ่งแวดล้อม ซึ่งในอนาคตเราต่างก็ต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นหลัง COVID19 ผู้ประกอบการก็ต้องการความยั่งยืนทางธุรกิจ อีกทั้งจะช่วยขับเคลื่อนการยกระดับขีดความสามารถของประเทศรองรับการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว อันเป็นหนึ่งในสี่ประเด็นการพัฒนาที่จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษในระยะต่อไป ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประกาศไว้เมื่อกลางเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา

โดย...

เบญจมาส โชติทอง

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย