‘โฆษณาชวนเชื่อ’ ยุคใหม่ ผ่าน‘โซเชียลมีเดีย’ (ตอนจบ)

‘โฆษณาชวนเชื่อ’ ยุคใหม่ ผ่าน‘โซเชียลมีเดีย’ (ตอนจบ)

ฝึกให้เยาวชนรู้จักค้นข้อมูลที่ถูกต้อง รู้จักคิดเชิงวิเคราะห์ให้แยกแยะได้ว่าข้อมูลหรือข่าวสารใดเป็นจริงหรือเท็จ