ชาวอินเดีย ร่วมสร้างวัดพุทธศาสนาในอินเดีย !!

ชาวอินเดีย ร่วมสร้างวัดพุทธศาสนาในอินเดีย !!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีคำกล่าวว่า เมื่อคุณรู้ค่าในชีวิตคุณ คุณจักรู้ว่ามีคุณค่า เมื่อคุณปลอดภัย

คุณจะรู้ถึงความไม่หวั่นไหว มีความมั่นใจอย่างแท้จริง และคุณจักรู้ว่ามีคุณธรรม เมื่อคุณต้องเผชิญกับภยันตรายทั้งปวงอย่างมั่นใจในธรรม

ความภาคภูมิใจย่อมเกิดขึ้นเมื่อ คุณประสบผลสัมฤทธิ์ตามความพึงใจ แต่ความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงธรรม จะเกิดขึ้น เมื่อคุณรู้จักใส่ใจ พิจารณาในเรื่องนั้นๆ อย่างมีสติปัญญาและความเพียรชอบ

26 กันยายนที่ผ่านมา ได้เข้าเฝ้า สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ในรัชกาลที่ 10 เป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ เพื่อรับสิริจากพระหัตถ์พระองค์ท่านที่ทรงประทานรางวัล วัดที่จัดอุทยานการศึกษาอันควรได้รับการคัดเลือกประจำปีพุทธศักราช 2561 ซึ่ง วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) จ.ลำพูน เป็นลำดับที่ 11 ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งครั้งหนึ่งเคยรับประทานพัดพระครูปลัด อันเป็นฐานานุกรมในพระธรรมปาโมกข์ จากพระองค์ท่าน สมัยดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ท่ามกลางพระสงฆ์ทั้งจากมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะผู้ปกครองทั่วประเทศ เป็นการรับเป็นเฉพาะหนึ่งเดียวในขณะนั้น โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เป็นผู้อ่านประกาศแต่งตั้งฐานานุกรม เล่นเอาต้องฉันยาลม โดยไม่คุ้นเคยกับพิธีการแบบนั้น เรื่องจริง ๆๆ

จากนั้นได้มีโอกาสเข้ากราบพระองค์ท่านอีกครั้ง ยังจำได้ว่า ได้ถวายรายงาน เรื่อง การสร้างวัดในชมพูทวีป (อินเดีย) ของชาวพุทธในอินเดีย ณ นครปูเน่ รัฐมหาราษฎร์ บนที่ดินมีราคาของนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีความศรัทธา ทั้งนี้ ชาวอินเดียที่นับถือพุทธศาสนา ได้ร่วมแรงศรัทธาระดมทุน เพื่อการจัดสร้างวัดด้วยชาวพุทธในอินเดียเอง โดยชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดู ศาสนาเชน คอยสนับสนุน ด้วยมีศรัทธามาปฏิบัติธรรมกับอาตมาในฐานะเป็น กู รู จี วิปัสสนาของพวกเขาเช่นเดียวกัน

ในครั้งนั้น พระองค์ท่านได้รับสั่งว่า “ขอให้เป็นเช่นนั้น ทำให้ได้นะ ให้ชาวอินเดียสร้างวัดของเขาด้วยปัจจัยของพวกเขาเอง”

ถึงวันนี้ โครงการสร้างวัดพุทธศาสนา เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาปฏิบัติธรรมที่อินเดีย ได้เริ่มก่อสร้างไปตามลำดับ คาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในปี 2564 ศาสนวัตถุที่สำคัญ คือ มหาเจดีย์แบบทรงสันติสถูป ที่ภายในชั้นล่าง สามารถรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมได้ถึงหนึ่งพันคน โดยใช้งบประมาณถึง 150 ล้านบาทไทย ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นการจัดสร้างรากฐาน ที่ดำเนินไปตามขั้นตอนของแผนงาน

สิ่งสำคัญของวัดหรือมหาวิหารแห่งนี้ ที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ในชื่อ Dhamma-Vinaya Monastery of Pune ชื่อย่อ DVMP คือการจัดสร้างหมู่บ้านชาวพุทธขึ้นเรียงรายรอบมหาวิหาร เพื่อสะดวกต่อการทำกิจบิณฑบาตของพระภิกษุ ที่มาอยู่เพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมในมหาวิหารแห่งนี้ ซึ่งจะมีอาตมาเป็นประธานคณะสงฆ์ โดยมีการวางแผนไว้ว่า จะมีการบรรพชา-อุปสมบทชาวพุทธอินเดีย เพื่ออยู่จำพรรษาในปีแรก เมื่อมหาวิหารพร้อมในเบื้องต้น จำนวน 100 รูป โดยวางแผนกันไว้ว่า เมื่อพระภิกษุหรือคณะสงฆ์อินเดียเถรวาทนิกายจากสำนักแห่งนี้อยู่จำพรรษาครบไตรมาส จะได้พากันออกธรรมยาตรา โดยมีคณะศรัทธาญาติโยมชาวพุทธในอินเดียคอยติดตามไปสู่สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีก 4 แห่งในชมพูทวีป เพื่อศึกษาปฏิบัติภาคสนาม โดยเฉพาะการศึกษาพระธรรมวินัยจากพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนาในชมพูทวีป..

เมื่อแผนงานทั้งหมดถูกดำเนินไปตามขั้นตอน จนปรากฏความสมบูรณ์เรียบร้อย จะได้ถวายรายงาน เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงอนุโมทนาสนับสนุน เพื่อประโยชน์แห่งการสืบอายุพระพุทธศาสนา ซึ่งบัดนี้ ทุกอย่างกำลังดำเนินไปอย่างเป็นรูปธรรมตามที่กล่าวมา โดยเฉพาะความจริงที่ว่า “วัดของชาวพุทธในอินเดีย ที่สร้างด้วยกำลังปัจจัยทั้งปวงของชาวพุทธในอินเดีย เพื่อการศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา” ให้สมดังพระประสงค์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ที่ได้ทรงรับสั่งกับอาตมาในครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ “สมเด็จพระมหามุนีวงศ์”