“ความชอบธรรม”คือ“อำนาจ”

“ความชอบธรรม”คือ“อำนาจ”

ประธานสภาฯ "ชวน หลีกภัย" มีหนังสือถึงคณะรัฐมนตรี เพื่อขอทราบความพร้อมเกี่ยวกับวันชี้แจงญัตติกรณีถวายสัตย์ต่อสภา ตั้งแต่ 28 ส.ค.ที่ผ่านมา

ครม.มีเวลา 15 วันนับจากได้รับหนังสือเพื่อตอบกลับไปยังสภาฯ

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ จะดูความเหมาะสมว่า ตามที่วิปรัฐบาล เสนอกรอบวันอภิปรายทั่วไป วันที่ 11 ก.ย. และ 12 ก.ย. จะให้อภิปราย 1 หรือ 2 วัน

แต่ที่เป็นโจทก์ใหญ่ ตามความเห็นของวิปรัฐบาล ที่เห็นว่า ควรให้เป็นการประชุมแบบ เปิดเผย เพราะการ “ประชุมลับ ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายรัฐบาล แต่เป็นเรื่องของฝ่ายค้าน เพราะท่าทีก่อนนั้น เป็นฝ่ายรัฐบาลที่อยากประชุมลับ

สำหรับนายกรัฐมนตรี แล้ว ผมยังมองเหตุความจำเป็นอื่น ที่นายกฯ จะไม่ไปชี้แจงสภาฯ ไม่เห็น และการตอบคำถามสภาฯ คือความรับผิดชอบในฐานะฝ่ายบริหาร ที่จะได้ฟังคำแนะนำอย่างสร้างสรรค์ จากผู้แทนประชาชน

ผมถือว่า นายกฯ ได้รับประทานพรจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระประทานพระโอวาทใจความสำคัญ ว่า

"ฝ่ายบริหารย่อมมีหน้าที่สำคัญในการทำนุบำรุงบ้านเมืองไทยให้เป็นปรกติสุขร่มเย็นมีความมั่นคงปลอดภัยและเจริญก้าวหน้าในทุกด้านการกระทำหน้าที่ ตามตำแหน่งที่ดำรงอยู่ ย่อมต้องใช้อำนาจเป็นอุปกรณ์สำคัญในการทำงาน จึงขอเน้นย้ำให้ท่านทั้งหลายจงหมั่นฝึกอบรมตน ให้มีสติระลึกรู้เป็นเครื่องกำกับการกระทำ ทางกายและวาจาอยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้เกิดภาวะเหลิงอำนาจ หรือ หลงอำนาจ จนนำไปสู่การกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่...

...สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมอันมีอุปการะมาก เพราะฉะนั้นการทำงานในทุกระดับหากมีสติเป็นเครื่องระลึกมีสัมปชัญญะเป็นเครื่องรู้ตัว ให้สามารถเหนี่ยวรั้งจิตใจตนอยู่เสมอแล้ว ความผิดพลาดก็จะไม่เกิดขึ้น หรือหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้าง ก็จะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนจะเกิดความเสียหายใหญ่หลวงมากขึ้นจนเหนือการควบคุม

ขอให้ทุกท่านจงมีสติสำนึกรู้ไว้เสมอว่า ความชอบด้วยกฎหมายและความชอบธรรมแห่งฐานะที่ดำรงอยู่ คือ อำนาจที่แท้จริง อำนาจไม่อาจเกิดได้โดยชอบ หากไม่มีรากฐานจากคุณธรรม จึงขอให้ทุกท่านมั่นคงในคุณธรรม จริยธรรมของความเป็นผู้ใหญ่ พรั่งพร้อมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสีย สละ อดทน และพากเพียร ในการประกอบกรณียกิจเพื่อจรรโลงสถาบันหลักของชาติ และประชาชนให้รุ่งเรืองไพบูลย์สืบไป”

ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่านายกฯ จะไปชี้แจงต่อสภาฯ ให้สังคมสิ้นสงสัย ซ้ำยังจะเป็นการตอกย้ำถึง ความชอบธรรมที่เป็น อำนาจเพื่อจรรโลงสถาบันหลักของชาติ และประชาชนให้รุ่งเรืองไพบูลย์สืบไป