เทรดด้วยเทคโนโลยี

เทรดด้วยเทคโนโลยี

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพื่อทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้นในแทบทุกด้าน ในด้านการเงินการลงทุนก็เช่นกัน

เทคโนโลยีได้ทำให้เกิดบริการทางการเงินใหม่ๆ และในบางกรณีก็อาจทำให้รูปแบบพฤติกรรมผู้ใช้บริการเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เช่น การใช้ทำธุรกรรมออนไลน์ ผ่าน Mobile Banking, การโอนเงินผ่านระบบ Prompt Pay แทนการไปใช้บริการที่สำนักงานสาขาของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น  โดยจากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ มีนาคม 2562 ไทยมีบัญชีลูกค้าที่ใช้งาน Mobile Banking ถึง 41.4 ล้านบัญชี มีมูลค่ารายการ 1,808 พันล้านบาท

ในแง่ของการลงทุนนั้น เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำธุรกรรมด้านการลงทุน โดยที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของการซื้อขายหุ้น อนุพันธ์และกองทุนรวมผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง ซึ่งในปัจจุบันนี้ มูลค่าการซื้อขายหุ้นของผู้ลงทุนบุคคลผ่านออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 มีสัดส่วนสูงถึง 66.3% ของมูลค่าการซื้อขายรวมของผู้ลงทุนบุคคล และในส่วนของ TFEX สัดส่วนการซื้อขายอนุพันธ์โดยอินเทอร์เน็ตของผู้ลงทุนบุคคล (ไม่นับ block trade) สูงถึง 91.1% ของการซื้อขายของผู้ลงทุนบุคคล

สถิติข้างต้นคงเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้ลงทุนที่ปรับเปลี่ยนไปในยุคของดิจิตอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการซื้อขายอนุพันธ์ใน TFEX ที่ผู้ลงทุนต้องมีการติดตามสถานะและปรับกลยุทธ์ตามสภาพตลาดอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้มีพัฒนาการจากการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด มาเป็นการซื้อขายด้วยตนเอง และจากเดิมที่จะต้องมีการติดตามหน้าจอซื้อขายเพื่อรอสัญญาณการซื้อขายด้วยตนเอง ก็มีบริการส่งคำสั่งแบบ Stop Order เพื่อที่จะช่วยซื้อหรือขายโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเงื่อนไขระดับราคาที่ผู้ลงทุนกำหนดไว้เพื่อทำกำไร (Take Profit) หรือเพื่อจำกัดการขาดทุน (Stop Loss) หรือคำสั่งแบบ Trailing Stop ที่ช่วยส่งคำสั่งเพื่อปิดสถานะอัตโนมัติ แต่ยังเปิดโอกาสให้สามารถสร้างผลกำไรได้เรื่อยๆ หากราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นประโยชน์ (Let profit run) เนื่องจากจุดส่งคำสั่งอัตโนมัติจะขยับตามราคาสินค้าอ้างอิงที่เปลี่ยนไป เช่น ส่งคำสั่งปิดสถานะเมื่อราคาลดลง 5% จากราคาสูงสุด เป็นต้น นอกจากนี้ ด้วยความนิยมในการใช้การวิเคราะห์แบบเทคนิค ซึ่งก็คือการวิเคราะห์ด้วยกราฟราคาและปริมาณการซื้อขาย ในปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาการส่งคำสั่งซื้อขายแบบที่เรียกว่า Trade on Chart ที่ผู้ลงทุนสามารถกำหนดจุด Stop loss และจุด Take profit โดยอย่างง่ายดายเพียงแค่วาดเส้นลงบนกราฟราคาซื้อขาย เหล่านี้นับเป็นการส่งคำสั่งแบบที่เรียกว่าใช้โปรแกรมให้ทำงานโดยอัตโนมัติแบบพื้นฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน

สำหรับผู้ลงทุนที่มีกลยุทธ์หรือเทคนิคในการกำหนดเงื่อนไขการซื้อขายที่ซับซ้อนขึ้น ในปัจจุบันโบรกเกอร์ TFEX บางรายก็มีโปรแกรมที่พัฒนาให้ผู้ลงทุนสามารถสร้างเงื่อนไขการซื้อขายแบบใช้งานง่าย และยังสามารถทดสอบกลยุทธ์หรือ Model กับข้อมูลการซื้อขายในอดีต (Back Test) ได้ โดยผู้ลงทุนต้องมีการหารือกับโบรกเกอร์ในการที่จะใช้กลยุทธ์เหล่านั้น ในส่วนของโบรกเกอร์เองนั้นก็จำเป็นที่จะต้องการควบคุมความเสี่ยงของการส่งคำสั่งดังกล่าวด้วย

การใช้เทคโนโลยีเพื่อซื้อขายที่กล่าวมานี้ เป็นรูปแบบหนึ่งของการซื้อขายโดยอัตโนมัติซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถปรับกลยุทธ์ซื้อขายได้รวดเร็วตามสถานการณ์ตลาดโดยไม่จำเป็นต้องอยู่เฝ้าที่หน้าจอ รวมทั้งยังช่วยลดการใช้อารมณ์ความรู้สึกในการตัดสินใจซื้อขายและทำให้สามารถลงทุนตามแผนการลงทุนที่วางไว้ได้อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม พัฒนาการทางการซื้อขายเหล่านี้ เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขาย หัวใจหลักของความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยี ยังคงอยู่ที่ความเข้าใจของผู้ใช้งาน รวมถึงการเลือกใช้กลยุทธ์ และความเข้าใจในข้อจำกัดของโปรแกรม เนื่องจากข่าวสารใหม่ๆ และสภาวะแวดล้อมในตลาดที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา อาจจะทำให้ รูปแบบกลยุทธ์ ที่สร้างผลกำไรได้ในอดีตไม่สามารถสร้างผลกำไรได้อีกต่อไป จึงจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามผลการซื้อขาย และปรับปรุงรูปแบบและกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ

จากแนวโน้มพัฒนาการด้านเทคโนโลยี จึงมีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตจะมีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อใช้ในการซื้อขายมากขึ้น ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรเรียนรู้ทั้งประโยชน์และข้อจำกัดของเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ได้เหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่ตนเองรับได้ โดยในส่วนนี้ TFEX ได้มีการจัดโครงการ TFEX Algorithm Trading ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาความรู้ด้านการซื้อขายผ่านโปรแกรมให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป โดยในโครงการนี้จะเป็นการแข่งขันในสภาพจำลองที่เสมือนจริง โดยนำเอาระบบที่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเองมาจัดแข่งขันด้วยเงินจำลอง และเป็นการแข่งขันแบบออนไลน์พร้อมกัน เพื่อให้ผู้แข่งขันเรียนรู้ทั้งในแง่กลยุทธ์การซื้อขายและแนวคิดของการพัฒนากลยุทธ์นั้นให้นำมาใช้ได้จริง โดยผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขัน ผู้สนใจสามารถติดตามการแข่งขันและรับฟังการอบรมออนไลน์ได้ที่ https://www.tfex.co.th/th/education/algorithmic_trading/algorithmic_trading.html