ธุรกิจบนเส้นทางท้าทายจาก AI

ธุรกิจบนเส้นทางท้าทายจาก AI

จากรายงานผลสำรวจ “2019 CIO Survey” ของบริษัทการ์ทเนอร์ (Gartner) ที่ได้สอบถาม CIO ของบริษัทกว่า 3,000 แห่งใน 89 ประเทศเมื่อต้นปี 2019

พบว่ามีบริษัทที่ใช้ Artificial Intelligence (AI) สูงขึ้นถึง 270% จากระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นเป็น 37% ในปี 2018 ความพร้อมและความเข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัลและ AI ที่เพิ่มสูงขึ้นได้กระตุ้นให้บริษัทระดับแนวหน้าต่างเร่งศึกษาเพื่อนำดิจิทัลและ AI มาปรับใช้ในขบวนการผลิต การทำงานและการให้บริการเพื่อเพิ่มความพร้อมให้แก่ธุรกิจ โดยมีการประมาณมูลค่าตลาดของ AI ในธุรกิจที่อาจสูงถึง 6,140 ล้านดอลลาร์ในปี 2022

AI เรียนรู้เพื่อตอบโจทย์

AI หรือ “ปัญญาประดิษฐ์” เป็นนวัตกรรมที่นำข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้เพื่อประเมินสถานการณ์ และช่วยสนับสนุนการตัดสินใจและการทำงาน ลักษณะหนึ่งของ AI ที่รู้จักกันมากคือ “Machine Learning (ML)” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ระบบหรือคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับปรุงการทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยโปรแกรม แต่อาศัยข้อมูลทั้งในรูปแบบตัวหนังสือภาพนิ่งหรือวิดีโอ คำสั่งหรือประสบการณ์โดยตรง จนได้รูปแบบ (Pattern) ของข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจและทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ปราศจากการควบคุมของมนุษย์ ตัวอย่างที่มักพบในชีวิตประจำวัน ได้แก่ Virtual Assistant, Advanced Chatbot, การจัดการ Email Spam, ระบบ Recommendation และการบริการทางการเงินโดยที่ระบบสามารถเข้าใจถึงแบบแผนทางการเงินของลูกค้า รวมถึงการวิเคราะห์ตลาด เป็นต้น

ในขณะที่ AI ที่ถูกกล่าวถึงมากจากความสามารถในการเอาขนะผู้เล่นชั้นนำในเกมส์โกะ อย่าง “AlphaGo” หรือ “AlphaZero” ที่ใช้นวัตกรรม “Reinforcement Learning” ที่เรียนรู้จากการลองผิดลองถูก รวมถึงนวัตกรรมอย่าง “Deep Learning” ที่ระบบสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองจากชุดข้อมูลจำนวนมากมาย จนฝึกให้อัลกอริธึมสามารถหาแบบแผน (Pattern) ของข้อมูลเพื่อใข้ในการประเมินหรือทำนายผลที่ควรจะเป็น โดย AI เหล่านี้ถูกนำมาใช้ในนวัตกรรม Facial Recognition ที่พบได้ในสมาร์ทโฟนและในแอพ หรือ Speech Recognition เพื่อการค้นหาด้วยเสียงและการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ รวมถึงการวินิจฉัยโรค (Diagnosis) และการดูแลสุขภาพ (Healthcare) ตลอดจนในรถยนต์ไร้คนขับ (AV)

บนเส้นทางท้าทาย

การทำงานของ AI จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจำนวนมากเพื่อฝึก AI ให้ทำงานได้ถูกต้อง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับจำนวนข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นเป็นทวีคูณในแต่ละวัน โดยข้อมูลที่แสดงใน World Economic Forum ระบุว่า ในแต่ละวันมีอีเมล์ถูกส่งถึงกัน 294,000 ล้านครั้ง ข้อมูลถูกสร้างในเฟซบู๊คถึง 4 Petabytes (10 ยกกำลัง 15) และมีการเสริช์ถึง 5,000 ล้านครั้ง โดยภายในปี 2025 ในแต่ละวันจะมีข้อมูลถูกสร้างขึ้นถึง 463 Exabytes (10 ยกกำลัง 18)

การบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากในลักษณะ Big Data และการวิเคราะห์ข้อมูลโดย Data Scientist รวมถึงการเตรียมอัลกอริธึมสำหรับใช้กับข้อมูลและพัฒนาโมเดลที่เหมาะกับธุรกิจ จึงเป็นงานสำคัญที่องค์กรต้องมีความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการทำงานข้อมูลได้ถูกต้อง ซึ่งนับเป็นความท้าทายที่องค์กรต้องสร้างองค์ความรู้ใหม่และผลิตบุคคลกรทีมีความเข้าใจในการใช้งานข้อมูลที่จำเป็นต่อธุรกิจ

IDC ระบุผลสำรวจองค์กร 2,473 แห่งที่ใช้ AI ในการดำเนินงาน และพบว่ามีเพียง 25% ที่มีการพัฒนา “Enterprise-Wide AI Strategy” ในองค์กร แต่ก็มีจำนวนมากที่ไม่ประสบผลสำเร็จ จากการสำรวจยังพบว่า 60% ขององค์กรมีการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้ AI และกว่า 25% ขององค์กรได้แต่งตั้งตำแหน่งบริหารระดับสูงเพื่อกำหนดกรอบงานและสร้างความพร้อมด้าน AI

โดย IDC Artificial Intelligence Strategies ยังกล่าวว่า องค์กรควรสนับสนุนการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้และเร่งการพัฒนา AI เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นกับลูกค้า (Customer Engagement) สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มผลประกอบการและเอื้อให้ทีมงานมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น โดยองค์กรทั่วโลกควรต้องประเมินวิสัยทัศน์เดิมและทรานส์ฟอร์มทีมงาน กระบวนการทางธุรกิจ เทคโนโลยีและความพร้อมในการใช้ข้อมูลด้าน AI เพื่อความสำเร็จในยุคดิจิทัล

ด้วยศักยภาพของคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มขึ้นและจำนวนข้อมูลมากมายที่ถูกเก็บในระบบคลาวด์ได้ช่วยให้ AI ประมวลผลและทำงานได้อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี Edge Computing ที่กำลังถูกพัฒนาและแพร่หลายมากขึ้นเพื่อช่วยการทำงานของ “On-Device AI” ทำให้ประสิทธิภาพการประมวลผลและการผลิตดียิ่งขึ้น

ความท้าทายกับทีมในฝัน

ทีมงานและวัฒนธรรมองค์กรที่อาจต้องปรับเปลี่ยนเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้าน AI ขององค์กร ซึ่งอาจต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านดิจิทัล ระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีด้าน AI เพื่อวางแนวทางและประยุกต์ใช้ข้อมูลให้เหมาะกับธุรกิจ ส่งเสริมให้องค์กรสามารถแข่งขันและดำเนินงานในยุค AI First อย่างเกิดประสิทธิภาพ