ใครเป็นใครในเวที Global Fintech Hub

ใครเป็นใครในเวที Global Fintech Hub

มี 3 ประเทศที่เป็นผู้นำด้าน Fintech Hub ของโลก ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา และ อังกฤษ

หากพูดถึงประเทศซึ่งมีชื่อเสียงในด้าน Fintech แล้ว หลายคนคงนึกถึงประเทศสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษ และนึกถึง Silicon Valley ใน San Francisco มาเป็นชื่อแรก แต่ในโลกของ Fintech ในปัจจุบันนั้น เมืองใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เป็นอันดับที่ 1 ใน Top Global Fintech Hub คือ Beijing โดยการจัดอันดับดังกล่าวจัดทำโดย Zhejiang University ร่วมมือกับ University of Cambridge และหน่วยงานอื่น ๆ ในการพิจารณาถึงปัจจัยหลัก 3 ด้าน ได้แก่

1. ปัจจัยด้าน Fintech Industry พิจารณาภาพรวมของอุตสาหกรรม Fintech ในแต่ละเมือง โดยวัดจากจำนวนบริษัทด้าน Fintech เม็ดเงินลงทุนจาก Venture Capital ในธุรกิจด้าน Fintech และความเข้มข้นของการนำกระบวนการ Digitization ไปใช้ในสถาบันการเงิน

2. ปัจจัยด้าน Fintech Customer Experience พิจารณาถึงสัดส่วนของประชากรที่ใช้บริการด้าน Fintech เปรียบเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมด

3. ปัจจัยด้าน Fintech Ecosystem พิจารณาศักยภาพของเมืองที่ส่งเสริมการพัฒนาด้าน Fintech ในอนาคต โดยวัดจากตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาค การวิจัยและพัฒนาของภาคการศึกษา ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ Fintech

เมื่อจัดอันดับด้วยวิธีการดังกล่าวแล้ว พบว่ามี 3 ประเทศที่เป็นผู้นำด้าน Fintech Hub ของโลก ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา และ อังกฤษ โดยมี Beijing เป็นอันดับที่ 1 เนื่องจากมีจำนวนบริษัทชั้นนำด้าน Fintech จดทะเบียนอยู่ที่ Beijing เป็นจำนวนมาก และบริษัทเหล่านั้นได้รับเม็ดเงินลงทุนจาก Venture Capital ในจำนวนที่สูง ตัวอย่างบริษัทเช่น JD Finance, Du Xiaoman Financial และ Qudian เป็นต้น

ในขณะที่ San Francisco และ New York ตามมาเป็นอันดับที่ 2 และ 3 เนื่องจากสถาบันการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกามีการทำ Digitalization อย่างแพร่หลาย ประกอบกับการมีสถาบันการศึกษาชั้นนำเป็นจำนวนมากช่วยให้กระบวนการ R&D สนับสนุนการคิดค้นบริการด้าน Fintech อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สำหรับ San Francisco แล้ว นโยบายของหน่วงงานภาครัฐมีส่วนช่วยให้เกิด Fintech Start-up เป็นจำนวนมาก

ทั้ง New York และ London ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินโลก ต่างสามารถก้าวทันกระแสการพัฒนา Fintech ได้เป็นอย่างดี ในขณะที่ Singapore และ Hong Kong ก็ตามมาไม่ห่าง อยู่ในอันดับที่ 9 และ 10 โดยที่ Singapore และ London เป็นเมืองที่หน่วยงานภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมอย่างชัดเจน รวมทั้งมีกฎเกณฑ์ด้าน Fintech ที่เอื้อต่อการทำธุรกิจด้านนี้

สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคืออันดับด้าน Fintech Customer Experience ซึ่ง Hangzhou เป็นเมืองอันดับ 1 โดยประชากรมี Fintech Adoption Rate ที่สูงถึง 91.50% เนื่องมาจากความแพร่หลายในการใช้ Mobile Payment โดยที่เมืองนี้ยังเป็นสำนักงานใหญ่ของ Ant Financial บริษัทยักษ์ใหญ่ผู้เป็นเจ้าของ Alipay ที่ก่อตั้งโดย Jack Ma อีกด้วย ผมได้รับข้อมูลนี้ในช่วงที่เดินทางมาทำงานที่ Hangzhou พอดี ดังนั้น ในตอนถัดไป ผมจะเล่าถึงบริษัทด้าน Fintech ที่น่าสนใจในเมืองนี้ให้ฟังนะครับ