ให้ไทยเรารุ่ง  พวกเรามุ่งช่วยกัน

ให้ไทยเรารุ่ง  พวกเรามุ่งช่วยกัน

ปกติดิฉันเขียนเรื่องเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน และเศรษฐกิจ ซึ่งสามเรื่องนี้ผูกพันกันอย่างมาก

อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบในภาพรวม ทั้งด้านบวกและด้านลบ ต่อสามเรื่องนี้ ปัจจัยนั้นคือ “การเมือง” ค่ะ

เราทราบดีว่า เราไม่สามารถทำให้คนทุกคนมีความคิดเห็นเหมือนกันได้ และจริงๆแล้ว ความสวยงามของประชาธิปไตย ก็คือ การที่คนมีความคิดเห็นต่างกัน สามารถแสดงความเห็นที่ต่างกันได้ และจะดียิ่งขึ้นหากนำมาใช้ในทางสร้างสรรค์ หรือในทางบวก ไม่ใช่นำมาใช้ในทางลบ หรือนำมาทำลายประหัตประหารกัน

ความแตกแยกนี้สามารถเห็นทั้งในวงเล็กๆ จากหน่วยสังคมที่เป็นครอบครัว ขยายไปเป็นเมือง เป็นภูมิภาค ประเทศ ทวีป หรือระดับโลกได้ ซึ่งหลายๆประเด็นก็ทำให้เกิดความวุ่นวายทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในทุกวันนี้ เช่น ความไม่ลงรอยกันของประเทศยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจของโลก ขยับตัวครั้งหนึ่งก็อาจทำให้มูลค่าตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกตกไปหลายแสนหลายล้านล้านเหรียญ

World Economic Forum ได้เปิดรับคลิปวิดีโอแสดงความเห็นเกี่ยวกับ 6 ปัจจัยของโลกาภิวัฒน์ 4.0 ดังนี้

  1. เราจะรักษาโลก(ให้น่าอยู่)ได้อย่างไร โดยไม่ส่งผลทางลบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ
  2. เราจะเป็นผู้รักชาติ และประชากรโลกได้ในเวลาเดียวกันไหม
  3. งานในอนาคตจะมีลักษณะอย่างไร
  4. เราจะทำอย่างไรให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีทำให้ชีวิตดีขึ้น ไม่ใช่แย่ลง
  5. เราจะสร้างสังคมเศรษฐกิจที่เป็นธรรมมากขึ้นได้อย่างไร
  6. เราจะทำอย่างไรให้ประเทศต่างๆทำงานด้วยกันได้ดีขึ้น

 ดิฉันสนใจในหัวข้อสุดท้าย จึงคลิกฟังท่านเดียว คือ ดร. ภิคราม ลัมภา นักเขียนนักคิดชาวแคนาดาเชื้อสายอินเดีย และก็สะดุดใจและอยากนำมาแบ่งปันให้ชาวไทยช่วยกันคิดค่ะ

 How do we get countries working together better?

 “It’s not difficult to get the countries together.  What’s required is to ensure that their interests don’t clash.  That means the economies of those countries have to be complementary.  At the same time it has to be ensured that the divisive factors like religion, or any other factors that can divide people—caste, colour—is put to and end.  What required is ensuring maximum benefit of the maximum people.  An inclusive society covering not two countries, but all the countries.  And if the citizens of each country perceive that they’re working together, they can enhance their capabilities, optimise their economy.  There’ll be no difficultly at all about their working together.”

 Dr. Bikram Lamba

 “ไม่ยากที่จะให้ประเทศต่างๆ(ทำงาน)ด้วยกัน สิ่งที่ต้องมีคือ ต้องทำให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของเขาไม่ขัดกัน นั่นหมายถึงว่าเศรษฐกิจของประเทศต่างๆต้องเกื้อหนุนสอดคล้องกัน ในขณะเดียวกันก็ต้องให้แน่ใจว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดการแตกแยก เช่น ศาสนา หรือปัจจัยอื่นๆที่แบ่งแยกคน ชนชั้น หรือสีผิว ถูกทำให้ยุติลง  สิ่งที่จำเป็นต้องมีคือ ต้องแน่ใจว่าผลประโยชน์สูงสุดตกอยู่กับประชาชนให้มากที่สุด  สังคมที่รวมทุกคน (ไม่ทอดทิ้งใคร) ไม่ได้รวมเพียงสองประเทศ แต่รวมทุกประเทศ  และถ้าพลเมืองของแต่ละประเทศมองเห็นได้ว่า หากทำงานร่วมกัน จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถให้กันและกัน และทำให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าได้เต็มศักยภาพแล้ว การทำงานร่วมกันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลย”

 ดิฉันขอปรับเพื่อใช้กับประเทศของเราดังนี้

“ไม่ยากที่จะทำให้คนกลุ่มต่างๆในสังคมทำงานและอยู่ร่วมกัน สิ่งที่ต้องมีคือ ต้องทำให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของพวกเขาไม่ขัดกัน นั่นหมายถึงว่า เศรษฐกิจ(และการทำงาน)ของกลุ่มต่างๆต้องเกื้อหนุนสอดคล้องกัน ในขณะเดียวกันก็ต้องให้แน่ใจว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดการแตกแยก เช่น ศาสนา หรือปัจจัยอื่นๆที่แบ่งแยกคน ชนชั้น สีผิว (หรือฐานะ) ถูกทำให้ยุติลง  สิ่งที่จำเป็นต้องมีคือ ต้องแน่ใจว่า ผลประโยชน์สูงสุดตกอยู่กับประชาชนให้มากที่สุด  สังคมที่รวมทุกคน ไม่ทอดทิ้งใคร ไม่ได้รวมเพียงคนหนึ่งหรือสองกลุ่ม แต่รวมคนทั้งประเทศ และถ้าสมาชิกของแต่ละกลุ่มมองเห็นได้ว่า หากทำงานร่วมกัน จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถให้กันและกัน และทำให้เศรษฐกิจของครัวเรือน และของประเทศ เดินหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพแล้ว การทำงานร่วมกันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลย

 ควรมีบทลงโทษผู้นำปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกแยก มาใช้ในการหาเสียงหรือนำมาใช้ในกิจการใดๆ เพื่อยุยงให้เกิดความแตกแยก เพื่อส่งผลให้ตนหรือพรรคของตนจะได้รับคะแนนเสียง หรือได้รับประโยชน์ใดๆ

 ดิฉันฝันว่า หลังการเลือกตั้ง จะมีคนเก่ง คนดี มีประสบการณ์ มีความรอบคอบ มาบริหารประเทศ จะมีคนรุ่นใหม่มาช่วยดูเรื่องการนำเศรษฐกิจดิจิตอลมาใช้เพื่อปรับปรุงเศรษฐกิจภาคปกติให้ไปต่อได้อย่างยั่งยืน  จะมีผู้อาวุโส มาช่วยดูเรื่องความมั่นคง  จะมีนักวิชาการและผู้ห่วงใยสังคมมาดูแลเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ  จะมีนักรัฐศาสตร์ผู้สุขุม มาดูแลเรื่องจัดแบ่งว่าอำนาจการปกครองใดควรจะรวมศูนย์ อำนาจใดควรจะกระจาย  จะมีนักสิ่งแวดล้อมและผู้มีหัวใจอ่อนโยน ช่วยกันดูแลเรื่องธรรมชาติและสภาพแวดล้อมซึ่งมีอาการป่วยอยู่  จะมีนักเศรษฐศาสตร์ นักการทูต นักการตลาด นักวิทยาศาสตร์ มาช่วยกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และช่วยทำการตลาดให้กับสินค้าและบริการของเรา  มีทหาร ตำรวจ คอยดูแลปกป้องให้ประเทศเรา ชีวิตและทรัพย์สินของเรา อยู่ในความปลอดภัย

 ถ้าทุกคนช่วยกันทำ รวมใจเป็นหนึ่งเดียวที่จะนำพาประเทศให้ก้าวหน้า เราจะไม่ต้องมาทะเลาะกัน พูดจาเสียดสีประชดประชันกัน จับผิดกัน กลั่นแกล้งกัน ใส่ร้ายกัน ฟ้องร้องกัน ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี้ทำให้เสียเวลา เสียทรัพยากร ที่ควรจะนำไปใช้ในด้านการสร้างสรรค์สิ่งดีงาม และความเจริญ ให้สมกับที่พลเมืองประเทศอื่นๆเขาอิจฉาพลเมืองไทย

 อยากให้บรรยากาศความสามัคคี ความเกื้อกูลกัน ที่เกิดขึ้นเมื่อคราวช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมีจากถ้ำหลวง กลับมาค่ะ อย่าพยายามดึงบรรยากาศเล่นกีฬาสีกลับมาเลยค่ะ ไม่มีประโยชน์อันใด