..ไม่เว้นแม้บรรพชิต .. หากเกลือกกลั้วกิเลส !!

..ไม่เว้นแม้บรรพชิต .. หากเกลือกกลั้วกิเลส !!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตกตัญญูรู้คุณพระพุทธศาสนา หากเปรียบพระพุทธศาสนาเป็นศาสนนาวาลำหนึ่ง ที่วิ่งขนถ่ายสัตว์โลกข้ามฟากนับถึงวันนี้ 2600 กว่าปี