ความปลอดภัยของเยาวชนและสุขภาพในที่ทำงาน***

ความปลอดภัยของเยาวชนและสุขภาพในที่ทำงาน***

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีแรงงานที่อายุระหว่าง 15-24 ปี ประมาณ 300 ล้านคน คิดเป็น 20% ของแรงงานในภูมิภาคความยากจนมักแรงผลักดันให้เยาวชนเหล่านี้

เริ่มต้นทำงานตั้งแต่อายุยังน้อย พวกเขาเข้าสู่ภาคแรงงานโดยแทบไม่มีความรู้เรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน (occupational safety and health - OSH)

 

บางคนเริ่มทำงานตั้งแต่อายุน้อยยิ่งกว่านั้น คือมีเด็ก 62 ล้านคน อายุระหว่าง 5 ถึง 17 ปี ทำงานเป็นแรงงานเด็ก โดยในจำนวนนี้ทำงานที่มีอันตราย 28 ล้านคน การถูกขูดรีดเอารัดเอาเปรียบทางแรงงานเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจของเด็กเหล่านี้

 

เยาวชนจำนวนมากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทำงานในเศรษฐกิจนอกระบบ ทำงานด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและช่างฝีมือ สถานที่ทำงานเหล่านี้อยู่นอกเหนือการคุ้มครองของกฎหมายสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานและยากที่จะตรวจสอบ สภาพการทำงานรวมทั้งการขาดการฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานมักทำให้อัตราการบาดเจ็บของแรงงานผู้ที่น่าจะมีอนาคตยาวไกลเหล่านี้สูงขึ้น พวกเขายังมีความเสี่ยงต่อโรคอันเนื่องมาจากงานซึ่งอาจจะส่งผลและเป็นอันตรายระยะยาว

 

รัฐบาล นายจ้างและแรงงานจำเป็นต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของการป้องกันอย่างต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมในการหารือเป็นประจำเพื่อกำหนดมาตรฐานและเพื่อพัฒนานโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงานของประเทศ นโยบายเหล่านี้ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรอบการส่งเสริมอนุสัญญาด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 187) (Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006  (No. 187) ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าภูมิภาคนี้ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้เพิ่มขึ้น

 

ในขณะที่ความพยายามในการปรับปรุงสภาพการทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญ ความพยายามที่จะให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแก่เยาวชนก็เป็นสิ่งสำคัญด้วย มีการประเมิณว่า 65% ของเด็ก ๆ ระดับประถมศึกษาในปัจจุบันจะทำงานที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อให้แน่ใจว่างานเหล่านี้จะไม่เป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพของคนรุ่นใหม่ เด็ก ๆ ควรได้รับการศึกษาเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานตั้งแต่อายุยังน้อย เราต้องทำทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าเยาวชนได้รับการปกป้องด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้พวกเขาได้รับโอกาสในการทำงานในสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี

โดย... 

โทโมโกะ นิชิโมโตะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ)

*** ชื่อเต็ม: การศึกษาในวัยเด็กคือการป้องกัน: ความปลอดภัยของเยาวชนและสุขภาพในที่ทำงาน