Strategic Workforce Planning and Mobility

Strategic Workforce Planning and Mobility

ในการดำเนินธุรกิจนั้นการมีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร HR มีบทบาทสำคัญในการร่วมทำแผนยุทธศาสตร์

เรื่องคนขององค์กรในแต่ละปี โดยที่เราต้องทำความเข้าใจกับกลยุทธ์ของธุรกิจเพื่อให้เราสามารถตอบสนองตามความต้องการของธุรกิจได้ เครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ทีม HR ต้องใช้คือ Strategic Workforce Planning หรือ การวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์ที่ต้องมองในภาพใหญ่ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 

เราไม่ได้วางแผนแค่ว่าเราต้องการคนเป็นจำนวนเท่าไหร่แต่ต้องวิเคราะห์ไปถึงว่าคนต้องมีคุณภาพแบบไหนที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ แล้ววางแผนพัฒนาคนให้มีคุณภาพตรงกับที่ธุรกิจต้องการ 

เพราะฉะนั้นการวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์จึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทำโดยการสร้างโมเดลคำนวณจำนวนคนตาม Key Strategic Drivers ของแต่ละหน่วยงาน เช่น ยอดขายของธุรกิจ, ปริมาณธุรกรรมที่บริการ, จำนวนลูกค้าที่มาติดต่อ จึงจะช่วยให้การจัดการทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจมี productivity ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ 

โดยเฉพาะในยุคนี้ซึ่งเป็นยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วการใช้เครื่องไม้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งเข้ามาแทนที่คนได้ยิ่งทำให้องค์กรต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนกำลังคนให้มีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานโดยเฉพาะการยกระดับให้พนักงานมีทักษะที่หลากหลายแล้วสามารถทำงานที่สร้างคุณค่าให้กับองค์กรได้มากยิ่งขึ้น 

ดังนั้นการทำงานเรื่อง Strategic Workforce Planning จึงต้องคิดไปพร้อม ๆ กันกับเรื่องการย้ายหน่วยงาน หรือ Mobility เพราะเป็นการเคลื่อนย้ายคนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อให้พนักงานมีโอกาสได้เติบโตและสร้างทักษะใหม่ ๆ ในการทำงานเป็นการสร้างประสบการณ์ให้หลากหลาย ทำให้พนักงานสามารถทำงานที่มี value มากขึ้นไปเรื่อย ๆ และยังทำให้พนักงานมี skill ที่เครื่องจักรไม่สามารถมาทดแทนได้ทำให้เกิดประโยชน์ในองค์กรมากขึ้นกว่าเดิม 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ธนาคารจัดงาน Internal Job Fair เพื่อเปิดโลกทัศน์และเปิดโอกาสให้พนักงานได้เลือกงานที่อยากทำและเหมาะกับตัวเองทำให้ตัวเองได้พัฒนาทักษะอื่น ๆ ขึ้นมาได้ ในอดีตที่ผ่านมานั้นการเปิดโอกาสให้พนักงานเลือกไปทำงานบนสายงานอื่นเป็นเรื่องยากเพราะหัวหน้ามักไม่อยากให้ลูกน้องที่เก่ง ๆ ย้ายไปที่อื่น แต่ในยุคปัจจุบันเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วเพราะยุคนี้เราต้องการคนเก่งที่สามารถปรับตัวและเรียนรู้ให้มีทักษะที่เป็นที่ต้องการของธุรกิจในขณะนั้นได้ตลอดเวลา 

เราจึงเปิดให้พนักงานสมัครงานภายในซึ่งมีให้เลือกหลายตำแหน่งในเกือบจะทุกหน่วยงาน Internal Job Fair ครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในธนาคารและได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับพนักงานของเรามาก พนักงานให้ความสนใจและเข้ามาร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก 

ขณะเดียวกันผู้บริหารระดับสูงในแต่ละหน่วยงานก็ให้ความสำคัญกับงานนี้โดยมาร่วมทำ marketing หน่วยงานของตน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เปิดรับเพื่อให้พนักงานเข้าใจและได้รับข้อมูลที่น่าสนใจต่าง ๆ เช่น ลักษณะและข้อดีของงานที่เปิดรับ แผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ โอกาสเจริญเติบโตในสายอาชีพ เพื่อจูงใจให้พนักงานเข้ามาสมัครงานและยังได้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการสนับสนุนให้พนักงานมีทักษะรอบด้านด้วยการหมุนเวียนงานให้มากขึ้น 

ส่วนเรื่องกระบวนการสมัครงานนั้นเราออกแบบให้ง่าย ๆ ให้เข้ากับ lifestyle ของคนในยุคดิจิทัลคือพนักงานแค่สแกน QR code หน่วยงานที่สนใจ click เลือกตำแหน่งงานที่อยากสมัคร กรอกข้อมูลแค่รหัสพนักงานและเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับแล้วกด submit เพื่อยืนยันการสมัครผ่านหน้าจอ mobile phone เพียงเท่านี้ก็สามารถสมัครงานได้แล้ว ข้อมูลการสมัครจะถูกส่งมาที่ HR เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้อย่างรวดเร็ว

การจัด Internal Job Fair ในครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าธนาคารและผู้บริหารสนับสนุนให้เกิด Mobility ให้พนักงานของเราได้โยกย้ายไปเรียนรู้งานใหม่ ๆ พัฒนาทักษะใหม่ๆ บนสายงานต่าง ๆ ภายในองค์กรให้มากขึ้นเพราะ Mobility จะทำให้องค์กรมีพนักงานที่เก่งและมี multi skills อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของทั้งพนักงานและองค์กร 

นอกจากนี้ยังช่วยให้บางหน่วยงานที่จำเป็นต้องลดอัตรากำลังคนในอนาคตสามารถเคลื่อนย้ายถ่ายเทคนของตนไปบนงานต่าง ๆ ที่เปิดรับในหน่วยงานอื่น ๆ เป็นการพยายามที่จะจัดสรรทรัพยากรและ balance กำลังคนให้เกิดสมดุลขณะเดียวกันก็สามารถสร้างทักษะและเพิ่มคุณค่าในงานที่พนักงานสามารถสั่งสมไปได้เรื่อย ๆ

************

เกี่ยวกับผู้เขียน :

พรรณพร คงยิ่งยง

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief People Officer

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)