คนไทยจะสืบทอด เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร

คนไทยจะสืบทอด เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับปวงชนชาวไทยมานานเกือบครึ่งศตวรรษ ซึ่งที่ผ่านมา มีการตีความหลากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันไปต่างๆ นานา จนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต้องออกมาทรงย้ำหลายครั้ง ถึงแนวความคิดที่เป็นหลักจริงๆ ของเศรษฐกิจพอเพียง แต่เราก็เชื่อว่าทุกวันนี้ก็ยังมีความสับสน ของคนที่พยายามประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ตั้งแต่ในชีวิตประจำวันจนถึงทางธุรกิจ

ประเด็นที่น่าพิจารณาคือนโยบายระดับรัฐบาล ที่มีการกล่าวถึงว่าได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ซึ่งไม่เพียงแต่รัฐบาลนี้เท่านั้น แต่คนไทยได้ยินมานานในรัฐบาลก่อนหน้านั้น ว่ามีการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจประเทศ แต่มีการประเมินผลที่เกิดขึ้นและการประเมินหลักปฏิบัติจริงๆ หรือไม่นั้นยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม ซึ่งขณะนี้เราก็ต้องการรู้เช่นเดียวกันว่าที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐและรัฐบาลนำหลักปรัชญาไปใช้นั้นประสบความสำเร็จแค่ไหน

ขณะนี้ทั่วโลกเริ่มหันกลับมาพิจารณาเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องจากเห็นผลกระทบจากการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้น ทำให้กระแสทางความคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับความสนใจมากขึ้น ในขณะที่หลายคนเริ่มหันมาศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างจริงจัง และเห็นว่าเป็นแนวปรัชญาที่มาก่อนกาล จนกระทั่งปัจจุบันได้รับความสนใจไปทั่วโลก

ดังนั้น หากเราเห็นว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางรอด และเป็นการสร้างแนวการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนแล้ว เราจำเป็นต้องศึกษากันอย่างจริงจัง เพื่อไปสู่หลักปฏิบัติให้เป็นหนึ่งเดียว เพราะที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่ามีการตีความกันไปมากและบางกรณีก็ตีความไปจนเกินเลย ดั้งนั้นหากเราเห็นว่าเป็นหลักปรัชญา ที่สามารถทำให้สังคมไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนแล้ว เราเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน และสร้างองค์ความรู้จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นำไปปฏิบัติร่วมกัน

อันที่จริง คนในสังคมไทยก็เผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจมามาก โดยเฉพาะช่วงวิกฤติปี 2540 ที่เกิดวิกฤติครั้งใหญ่ของประเทศ ซึ่งในครั้งนั้น คนในสังคมได้เริ่มให้ความสนใจกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการแก้ปัญหาชีวิตและธุรกิจ และนับจากนั้นมาคนไทยก็คุ้นเคยกับหลักปรัชญาดังกล่าว และหากจะกล่าวกันจริงๆ แล้วการบริหารธุรกิจหลายแห่งที่สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ก็มีส่วนหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารด้วย

ดังนั้น ในช่วงเวลาที่คนไทยกลับมาสนใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง เราเห็นว่าจำเป็นต้องทำกันอย่างจริงจัง ไม่เพียงแต่การกล่าวในวงสัมมนาและพูดคุยทั่วๆ ไปเท่านั้น แต่ควรสังเคราะห์ให้เป็นหลักการที่สามารถไปปฏิบัติให้กับคนในแวดวงต่างๆ เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นแนวความคิด ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานให้กับสังคมไทย และเป็นมรดกที่มิอาจประเมินค่าได้ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของสังคมไทย