วิทยุสื่อสารพระราชา นำพาสุขสู่ราษฎร

วิทยุสื่อสารพระราชา นำพาสุขสู่ราษฎร

ตลอดรัชสมัยการครองราชย์เจ็ดสิบปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 กษัตริย์นักพัฒนา ผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทรงมีพระอัจฉริยภาพหลากหลายด้าน ทรงนำเทคโนโลยีในสาขาวิชาที่ทรงสนพระราชหฤทัย มาทรงประยุกต์ใช้เพื่อความร่มเย็นผาสุกของพสกนิกร ตลอดจนความมั่นคงและความมั่งคั่งของประเทศ โดยพระอัจฉริยภาพด้านวิทยุสื่อสาร เป็นหนึ่งในพระอัจฉริยภาพ ที่ทรงนำมายังประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องสายอากาศ การทวนสัญญาณ และการถ่ายทอดสัญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นจุดเริ่มของการพัฒนาสายอากาศ และระบบการติดต่อสื่อสารทางวิทยุในประเทศอย่างแท้จริง จากการที่การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ทรงติดต่อประสานงานและติดตามผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีอยู่มากมายให้บังเกิดผลสำเร็จลุล่วง และเป็นคุณมหาศาลแก่ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร

การสื่อสารเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งการรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยด้วย ยิ่งในสมัยปัจจุบันที่สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลง อยู่ทุกขณะ การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ย่อมมีความสำคัญมากเป็นพิเศษ ทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของประเทศ จึงควรได้มีความร่วมมือกันดำเนินงาน และประสานผลงานกันอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องสำคัญที่สุด ควรได้พยายามศึกษาค้นคว้าวิชาการ และเทคโนโลยีอันทันสมัยให้ลึกซึ้งและกว้างขวาง แล้วพิจารณาเลือกเฟ้นส่วนที่ดี มีประสิทธิภาพแน่นอน มาปรับปรุงใช้ด้วยความฉลาดริเริ่ม ให้พอเหมาะกับฐานะและสภาพของบ้านเมืองของเรา เพื่อให้กิจการสื่อสาร ของชาติมีโอกาสได้พัฒนาอย่างเต็มที่ และสามารถอำนวยประโยชน์แก่การสร้างเสริมเศรษฐกิจ สังคม และเสถียรภาพของบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง

พระบรมราชโองการเมื่อ 15 ก.ค. 2526 ที่โปรดเกล้าฯ พระราชทานเนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนา 100 ปี กรมไปรษณีย์โทรเลข และวันสื่อสารแห่งชาติ วันที่ 4 ส.ค.2526 ยังคงเป็นจริง เป็นประโยชน์ถึงวันนี้ และวันต่อๆ ไป