เรื่องเงินเรื่องง่าย:Mass Affluent : พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เรื่องเงินเรื่องง่าย:Mass Affluent : พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สวัสดีครับสมาชิกและผู้อ่านกรุงเทพธุรกิจ วันนี้ผมอยากจะกล่าวถึงกลุ่มลูกค้า Mass Affluent ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วโลก

  อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศไทย สถิติของธนาคารแห่งประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าบัญชีเงินฝากที่มียอดเงิน 1-10 ล้านบาท มีสูงถึง 1.29 ล้านบัญชี รวมยอดเงินฝากกว่า 3 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนกว่า 26% ของเงินฝากทั้งระบบ

บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลกโดยทั่วไปจะแบ่งกลุ่มผู้มีความมั่งคั่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก กลุ่มแรก คือ Ultra High Networth Individual (UHNWI)[i] กลุ่มที่สอง High Networth Individual (HNWI)[ii] และกลุ่มที่สาม Mass Affluent ซึ่งตัวเลขความมั่งคั่งที่ใช้อ้างอิงในการจัดกลุ่ม Mass Affluent จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ อาทิ ในสหรัฐอเมริกาอ้างอิงที่ระดับ 3.5 - 35 ล้านบาท [iii]

ข้อมูลจากรายงาน Global Wealth Databook 2556 ที่จัดทำโดย Credit Suisse Research Institute ระบุว่า Mass Affluent ทั่วโลก มีจำนวนสูงถึง 344 ล้านคน ครองส่วนแบ่งความมั่งคั่งรวมทั่วโลกถึง 43.1% ซึ่งสูงกว่ากลุ่ม HNWI

ลักษณะสำคัญของ Mass Affluent ก็คือ กลุ่มคนที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป มีรายได้และกำลังในการซื้อสูง มีการออมและการลงทุนที่ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในระบบเศรษฐกิจทั้งในด้านการพัฒนาและการขยายตัวอย่างยั่งยืน

การบริโภค การใช้จ่าย การออม การลงทุน รวมถึงการกู้ยืมเงินเพื่อการเพิ่มพูนสินทรัพย์ อาทิ การกู้ยืมเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์ประเภทอื่นของ Mass Affluent จะส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภค อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ บริการทางการเงิน ไปจนถึงบริการด้านสุขภาพ และเทคโนโลยี ขณะเดียวกัน ยังเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ หรือธุรกิจประเภทใหม่ๆ และก่อให้เกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เช่น Fintech

จากการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของ Mass Affluent ทำให้ลูกค้ากลุ่มนี้ได้รับความสนใจจากสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ทั่วโลก ดังจะได้เห็นได้จากกลยุทธ์ และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้ากลุ่มนี้

จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของ Mass Affluent ในประเทศไทย ลูกค้ากลุ่มนี้มีเป้าหมายและรูปแบบการใช้ชีวิตที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างฐานะและความมั่งคั่งทางการเงินเพื่อตัวเองและครอบครัว และมีความต้องการบริหารพอร์ตการออมและลงทุนด้วยตนเอง

    ดังนั้น การให้บริการของสถาบันการเงินแก่ Mass Affluent จึงต้องมีการเลือกรูปแบบการสื่อสารและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการประยุกต์ใช้นวัตกรรม Fintech ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ดิจิทัล ที่สำคัญจะต้องมีการให้คำปรึกษาแนะนำที่ดี และให้ข้อมูลทางด้านการเงินและการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องและสอดคล้องกับ Risk Profile ของลูกค้าแต่ละคน เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่มั่นคงและมั่งคั่งตรงตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้

   การมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางการเงินกับกลุ่มลูกค้า Mass Affluent ของสถาบันการเงิน จะก่อให้เกิดความมั่งคั่งและมั่นคงทางการเงิน ซึ่งหมายถึงอำนาจในการซื้อที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าจะเริ่มต้นจากเป้าหมายในการขยายธุรกิจ แต่ในระยะกลางและระยะยาวจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

 

[i] UNHWI กลุ่มที่มีความมั่งคั่งระดับ 30 ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไป (Capgemini Asia Pacific WWR 2016)

[ii] HNWIs คือ กลุ่มที่มีความมั่งคั่งระดับ 1 ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไป (Capgemini Asia Pacific WWR 2016)

[iii] 100,000 เหรียญสหรัฐ ถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก Asset Management 2020: A brave new world โดย PWC