หัวใจอันยิ่งใหญ่ของคนไทย

หัวใจอันยิ่งใหญ่ของคนไทย

ภาพคลื่นประชาชนเดินทางถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 ที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ แต่ปรากฏว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเป็นระเบียบ จากเดิมที่หน่วยงานของภาครัฐวิตกกังวลว่าจะเกิดปัญหาในช่วงที่ประชาชนมารวมตัวกันจำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกันของคนไทยทั้งประเทศ เพื่อร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพที่ปรากฏให้เห็นต่างจากเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ก่อนหน้านั้น ที่เรามักจะเห็นการฉวยโอกาสจากคนไทยด้วยกันเองในหลายด้าน โดยเฉพาะการให้บริการต่างๆในราคาสูง เช่น ราคาค่าโดยสาร ค่าอาหารและน้ำดื่ม แต่ในครั้งนี้เรากลับพบความเป็นหนึ่งเดียวของคนไทย ทุกระดับชั้นที่เข้าร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ส่วนตน 

ในทางตรงกันข้าม เรากลับพบเห็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของคนไทย ต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และทุกฝ่ายต่างร่วมมือร่วมใจเพื่อให้ทุกอย่างผ่านไปอย่างราบรื่น ซึ่งชี้ให้เห็นว่าพระบารมีที่แผ่ไพศาลไปสู่ทุกระดับชั้น และการยอมรับในพระบารมีลึกลงไปในหัวใจของคนไทยทุกคน ทำให้คนไทยทุกหมู่เหล่าเกิดพลังร่วมอันยิ่งใหญ่ในการร่วมถวายความอาลัย

จากปรากฏการณ์การรวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยในครั้งนี้ ทำให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าสังคมไทย จะผ่านวิกฤติใดๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ หากคนไทยทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน ในการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ และหาทางออกร่วมกัน เราหวังว่าคนไทยทุกคนจะจดจำสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราร่วมมือร่วมใจกัน ซึ่งสามารถทำให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้ ดังกระแสพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงสั่งสอนและเตือนคนไทยมานานตลอดรัชสมัยของพระองค์