ต้นทุนแฝงของพลังงานหมุนเวียน

ต้นทุนแฝงของพลังงานหมุนเวียน

ยุคนี้เป็นยุคของพลังงานสีเขียวหรือ Green Energy และแน่นอนว่าพลังงานสีเขียวหรือพลังงานหมุนเวียน

จะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต ขณะที่พลังงานจากซากพืชและสัตว์หรือFossil Fuels จะได้รับความนิยมลดลง และจะถูกแทนที่โดยพลังงานหมุนเวียนที่มีอัตราการขยายตัวสูงกว่ามาทดแทนไป นี่เป็นแนวโน้มของพลังงานโลกที่ไม่อาจทัดทานได้

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของสถาบันด้านพลังงานหลักของโลก อย่างเช่น องค์การพลังงานสากล (IEA) หรือสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) กระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา ต่างก็ระบุว่าพลังงานจากฟอสซิลจะยังคงเป็นพลังงานหลักของโลกไปจนถึงปี 2573 เป็นอย่างน้อย ทั้งนี้เพราะการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ โดยเฉพาะในการผลิตไฟฟ้ายังคงมีปัญหาสำคัญอยู่ 3 ประการ คือ ความเชื่อถือได้ ความมั่นคง และราคา

ด้านความเชื่อถือได้: พลังงานที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน เช่น ลมและแสงอาทิตย์ เป็น Intermittent power นั่นคือผลิตได้ไม่คงที่ จะผลิตไฟฟ้าได้เมื่ออยู่ในสภาวะอากาศที่เหมาะสมเท่านั้น (Wholly weather dependent power source) ไม่สามารถผลิตพลังงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่า หากเราพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนกันให้เต็มศักยภาพ โดยไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลเอาไว้เป็นโรงไฟฟ้าฐาน หรือ Base Load อย่างที่ NGO บางท่านเสนอเอาไว้ เราจะมีไฟฟ้าใช้ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทุกฤดูกาล ตลอดทั้งปีอย่างทุกวันนี้หรือไม่

ด้านความมั่นคง: ความมั่นคงด้านพลังงาน นอกจากต้องมีแหล่งพลังงานและสำรองพลังงานอย่างพอเพียงแล้ว ยังต้องไม่พึ่งพิงกับพลังงานชนิดใดชนิดหนึ่งมากจนเกินไป ดังนั้น เราจะมีความมั่นคงด้านพลังงานได้ เราจะต้องยืนอยู่บนขาสามหรือสี่ขาที่มีความสมดุลกัน ซึ่งพลังงานหมุนเวียนเป็นเพียงหนึ่งในขาเหล่านั้น และด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ยังต้องพัฒนาอีกมาก พลังงานหมุนเวียนจึงยังมีความไม่มั่นคงเมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานฟอสซิลที่มีความมั่นคงในด้านการผลิตและการจัดหาที่แน่นอนและมีเสถียรภาพมากกว่า

ด้านราคา: ต้นทุนการผลิตของพลังงานหมุนเวียนทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นพลังลม พลังแสงอาทิตย์ ชีวพืช ชีวมวล ล้วนแต่สูงกว่าพลังงานจากฟอสซิลทั้งสิ้น และทุกวันนี้ต้องได้รับการอุดหนุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจึงจะสามารถแข่งขันกับพลังงานชนิดอื่นได้ ยกตัวอย่างเช่น เชื้อเพลิงชีวภาพอย่างแก๊สโซฮอล E20/E85 ก็ได้รับเงินจากกองทุนน้ำมันที่เก็บจากผู้ใช้น้ำมันชนิดอื่นมาอุดหนุนให้ราคาถูกเพื่อจูงใจผู้ใช้ ส่วนผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ ไม่ว่า Solar Farm หรือ Solar Roof ก็ได้ขายไฟฟ้าในราคาสูง (ราคา Adder/FIT) ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะไปมีผลต่อค่าไฟฟ้าผันแปร หรือค่า ft ที่ผู้ใช้ไฟทุกคนต้องแบกรับภาระไป

แต่ถ้าพิจารณาในแง่ประสิทธิภาพ โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลสามารถผลิตไฟฟ้าได้ในสัดส่วนร้อยละ 70-80 ของกำลังผลิตติดตั้ง ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เช่น ลมและแสงอาทิตย์ กลับผลิตไฟฟ้าได้เพียงร้อยละ 20 ของกำลังผลิตติดตั้งเท่านั้น

   ทั้งหมดนี้คือต้นทุนแฝงของพลังงานหมุนเวียนที่เราต้องเข้าใจ และต้องไม่หลงไปตามกระแส Go Green โดยไม่ลืมหูลืมตา แน่นอนว่าเราไม่ปฏิเสธกระแสโลก ไม่ปฏิเสธพลังงานหมุนเวียน เราเข้าใจว่าพลังงานหมุนเวียนจะเกิดได้ต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ และต้องมีการอุดหนุนจากภาคประชาชนผู้ใช้พลังงาน

แต่เราต้องมองความสมดุลด้านพลังงานไปด้วย ไม่ใช่จะเอาแต่พลังงานหมุนเวียนเพียงอย่างเดียว แล้วทิ้งอย่างอื่นทั้งหมด ข้อสำคัญเราต้องคำนึงถึงต้นทุนด้านพลังงานที่คนไทยต้องแบกรับด้วย เพราะเรายังเป็นประเทศกำลังพัฒนา และติดอยู่ในกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางมาหลายสิบปี ไม่ได้ร่ำรวยเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วในยุโรปที่บางคนพยายามจะเอาอย่าง

เห็นช้างขี้ อย่าขี้ตามช้างครับ !!!

 ------------------------

มนูญ ศิริวรรณ

Facebook : มนูญ ศิริวรรณ