งานที่ท้าทายของ HR กับกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกดิจิทัล

งานที่ท้าทายของ HR กับกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกดิจิทัล

เมื่อช่วงก่อนสงกรานต์ผมได้มีโอกาสไปฟังอดีต CEO ของ Citibank Asia Pacific มาเล่าให้ฟัง ถึงอนาคตของโลก

ที่กำลังเปลี่ยนแปลง ว่าจะมีผลกระทบอย่างไรกับพนักงานในองค์กร ซึ่งมีมุมมอง ข้อคิดดีๆ ที่ผมขอนำมาฝากท่านผู้อ่านนะครับ

อย่างที่ทุกท่านได้รับรู้ และเห็นแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ที่มีผลกระทบกับทุกภาคอุตสาหกรรม เห็นได้จากตัวอย่างช่วงสองปีที่ผ่านมา ธุรกิจบริการอย่าง Uber และ GrabTaxi สามารถเข้าไปครองใจของผู้โดยสารได้อย่างรวดเร็ว เพราะสามารถนำคุณสมบัติของโลกยุคดิจิทัลมาตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารที่เหนื่อยกับการถูกปฏิเสธจากคนขับ ถูกพาไปในเส้นทางที่อ้อม หรือความเสี่ยงต่างๆ ที่คาดเดาไม่ได้ของคนขับ ซึ่งบริการนี้ทำให้ตลาดของการให้บริการแท็กซี่ต้องปรับตัวกันอย่างแรง

ส่วนการให้บริการของธนาคารก็เช่นเดียวกัน เราจะเห็นว่าลูกค้ามีการทำธุรกรรมออนไลน์บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตมากขึ้น ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องเดินทางมาที่ธนาคาร ไม่ต้องพกเงินสด ผู้ให้บริการทางการเงิน ที่นอกเหนือจากธนาคารมีมากขึ้น ความโปร่งใสในคุณภาพของสินค้าและบริการที่มากขึ้น พลังอำนาจในการซื้อเปลี่ยนไปเป็นของผู้บริโภค ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคา คุณภาพของสินค้าหรือบริการ และบอกต่อ กันได้อย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั้นบริษัทต่างๆ รวมทั้งธุรกิจการเงิน ต้องคิดอย่างรอบคอบอีกครั้งกับรูปแบบการทำธุรกิจ และการสร้างคุณค่าขององค์กรให้โดดเด่นและชัดเจน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มีนัยสำคัญต่อการบริหารจัดการพนักงานในองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จะเห็นได้ว่านวัตกรรมและความว่องไว ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แล้วครับ แต่เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น และจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น วิธีการให้บริการลูกค้า การให้คำแนะนำ การใช้ช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ บทบาทของการให้บริการที่สาขา การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อติดต่อกับลูกค้าที่ใช้เทคโนโลยีอย่างคล่องแคล่ว ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ จะมีความซับซ้อน มากขึ้น ผู้ขายต้องมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค จะเปลี่ยนไป ข้อมูลที่มีมากมายในโลกสังคมออนไลน์ ทำให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบ บอกต่อ แนะนำ ติชม และเลือกซื้อ เพื่อให้ได้ของดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม การยึดติดกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งน้อยลง การแข่งขันสูงขึ้น นอกจากคู่แข่งธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตอนนี้คู่แข่งจะมาจากต่างธุรกิจ ทั้งภายในและนอกประเทศเพิ่มมากขึ้น

เมื่อการดำเนินธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนดังที่กล่าวมา สิ่งที่นักทรัพยากรบุคคล ต้องพิจารณาปรับเปลี่ยน ในการที่จะบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร ในด้านหลักๆ ประกอบด้วย

วัฒนธรรมองค์กร  วิธีคิด วิธีการทำงานใหม่ๆ การทำงานร่วมกัน เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า การจัดการกับข้อมูลที่มากมายซึ่งมีความสำคัญมากขึ้น ไม่น้อยไปกว่าการจัดการเงิน การสร้างความสมดุลของวัฒนธรรมของการสร้างนวัตกรรม และการบริหารความเสี่ยง พิจารณาว่าอะไรที่เป็นแรงขับเคลื่อนวัฒนธรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน อะไรจะเป็นตัวสนับสนุนวัฒนธรรมใหม่ มีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา Talent และการบริหารผลงานที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมใหม่

การออกแบบโครงสร้างองค์กร วิธีการที่จะออกแบบโครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยี เมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานมากขึ้น สัดส่วนของการใช้เทคโนโลยี และสัดส่วนพนักงานให้บริการลูกค้า และพนักงานฝ่ายสนับสนุน จะเปลี่ยนไป

การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร การจัดการที่จะต้องเปลี่ยนไป เพื่อให้เข้ากับ ธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เรื่องของคนรุ่นใหม่ที่มีทัศนคติ เปลี่ยนไป การสร้าง ความผูกพันกับองค์กร ความทุ่มเทของพนักงานทั้งองค์กร ต้องมีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อสร้างพนักงานในทุกระดับให้มีจิตสำนึก คิด และทำเพื่อส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืน ให้กับองค์กร ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนและสังคม

แล้วในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง ในยุคดิจิทัล สิ่งที่นักทรัพยากรบุคคล ควรจะทำมีอะไรบ้างลองมาดูกันครับ ประการแรก แสดงให้เห็นว่าคุณค่าของงานทรัพยากรบุคคล อยู่ตรงไหน มีส่วนในการสร้างคุณค่าอะไรกับองค์กร ซึ่งจะช่วยให้งานของคนใน HR มีความหมายมากขึ้น และมีส่วนทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ประการที่สอง ทำความเข้าใจกับธุรกิจขององค์กรให้มากขึ้น ว่าแต่ละหน่วยงาน ต้องการอะไร มีปัญหาอะไรที่ HR สามารถเข้าไปช่วย เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงทำความเข้าใจกลยุทธ์ธุรกิจอย่างละเอียดถี่ถ้วน และสร้างกลยุทธ์ HR ที่มีความเชื่อมโยง เพื่อส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจอย่างแท้จริง และสุดท้าย ใช้ความฝันมากขึ้น ในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม เผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ในสภาพแวดล้อมที่องค์กรกำลังดำเนินไปในโลกดิจิทัล อีกทั้งการออกแบบเครื่องมือ กระบวนการ วิธีการนำมาใช้ ให้ตรงความต้องการ กล้าคิด กล้าลองทำ เรียนรู้จากสิ่งที่ได้ลงมือทำไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวหรือความสำเร็จ

นี่เป็นเพียงตัวอย่างของสิ่งที่นักทรัพยากรบุคคลควรจะทำ ซึ่งถ้าลองพิจารณาให้ละเอียดทุกด้านของการทำธุรกิจ ยังมีอีกหลายมุมครับ ที่แต่ละองค์กรต้องหันมาพิจารณา และปรับตัว ให้เข้ากับกระแสของเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกดิจิทัล เพื่อให้องค์กรดำเนินอยู่ได้ต่อไปอย่างยั่งยืน