สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรฯ

สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรฯ

การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)

 ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน มีมติแต่งตั้ง สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหมฺคุตฺโต) อายุ 79 พรรษา 59 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต

เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เป็นตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเคยดำรงอยู่

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) นามเดิม จุนท์ พราหมณ์พิทักษ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ก.ย.2479 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด ด.ช.จุนท์ พราหมณ์พิทักษ์ ถือกำเนิด ณ บ้านเกาะเกตุ ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด เป็นบุตร นายจันทร์ นางเหล็ย พราหมณ์พิทักษ์

ด.ช.จุนท์ จบชั้นประถมปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดคิรีวิหาร ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด แล้วเข้าพิธีบรรพชา เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พ.ค.2491 ณ วัดคิรีวิหาร ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด มีพระวินัยบัณฑิต เป็นพระอุปัชฌาย์

กระทั่งอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค.2499 ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร มีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยบัณฑิต (ถาวร ฐานุตตโร) วัดคิรีวิหาร จ.ตราด เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูวิสุทธิธรรมภาณ (แจ่ม ธัมมสาโร) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

หลังอุปสมบทได้ศึกษาพระปริยัติธรรม จนสอบได้เปรียญธรรม (ป.ธ.) 9 ประโยค จากสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร

สมเด็จพระวันรัต เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม และแม่กองธรรมสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 15 พ.ย.2551 สมเด็จพระวันรัต ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมมุนี ได้ปฏิบัติหน้าที่ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ นั่งพระเสลี่ยงกลีบบัว (พระยานมาศพระนำ) และราชรถน้อย (รถพระนำ) อ่านพระอภิธรรมนำขบวนพระอิสริยยศ ในการเคลื่อนพระศพ จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สู่พระเมรุ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันที่ 9 เม.ย.2555 สมเด็จพระวันรัต ได้ปฏิบัติหน้าที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่ นั่งพระเสลี่ยงกลีบบัว (พระยานมาศพระนำ) และราชรถน้อย (รถพระนำ) อ่านพระอภิธรรมนำขบวนพระอิสริยยศ ในการเคลื่อนพระศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สู่พระเมรุ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงอีกวาระหนึ่ง

ภาระหน้าที่พิเศษ ยากที่จะหาผู้ใดทำหน้าที่นี้ได้ในยุคปัจจุบัน คือ การที่ได้รับมอบหมายจากเถรสมาคม เป็นผู้ตรวจสอบการคำนวณปฏิทินหลวง (ปฏิทินจันทรคติไทย) และให้ความเห็น ก่อนที่จะประกาศใช้ในแต่ละปี นอกจากนี้ยังเดินหมุดและคำนวณปฏิทินปักขคณนาสำหรับวันลงอุโบสถให้กับคณะสงฆ์ธรรมยุตด้วย

ท่านยังเป็นผู้ตรวจสอบการคำนวณปฏิทินหลวง (ปฏิทินจันทรคติไทย) และให้คำแนะนำ ก่อนประกาศใช้ในแต่ละปี

เป็นกรรมการชำระพระไตรปิฎก ฉบับเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เป็นผู้ถวายการสอนพระธรรมวินัยแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในคราวผนวช เสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

สนองงานถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ ที่ได้รับพระบัญชาในบางโอกาส

  หลังจากนี้จะมีพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งสมเด็จพระวันรัต ให้ดำรงทั้งสองตำแหน่งอย่างเป็นทางการต่อไป