พลังเจ้าสัวขับเคลื่อนประเทศไทย

พลังเจ้าสัวขับเคลื่อนประเทศไทย

เป็นนิมิตรหมายที่ดี ในการขับเคลื่อนประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชน

 ที่วางบทบาท คณะเจ้าสัว-ซีอีโอ ทำงานประกบรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิด สานต่อนโยบายเศรษฐกิจและประชารัฐ ภายใต้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (Public - Private Steering Committee) ประกอบด้วยคณะทำงานย่อย 12 ชุด มีหัวหน้าทีมทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้แก่

1. คณะทำงานด้านการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ มี นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด มหาชน เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

2. คณะทำงานด้านการดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ มีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายชาติศิริ โสภณพนิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

3. คณะทำงานด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น (SMEs & Start-up) มีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

4.คณะทำงานด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) มีพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

5.คณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มีพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

6.คณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมอุตสาหกรรมการประชุมและจัดนิทรรศการ (MICE) มีนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และนายกลินท์ สารสิน รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

7. คณะทำงานด้านการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ มีนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

8.คณะทำงานด้านพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve)มีนางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

9.คณะทำงานด้านการปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและ นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด มหาชน เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

10.คณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ มีนายฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าไทย เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

11.คณะทำงานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ มีมีพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และ

12.คณะทำงานด้านการสร้างรายได้และการกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ มีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายทศ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

เฉพาะชื่อชั้นของบรรดาซีอีโอคุมทัพธุรกิจ แสนล้านเรียกความมั่นใจจากนักลงทุนต่างชาติ รวมทั้งความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ผู้ประกอบการในประเทศ ที่เป็นกลไกสำคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจและเร่งขับเคลื่อนประเทศไทยกลับมาโดดเด่นในอาเซียนในเร็ววัน