เสนอขายหลักทรัพย์ข้ามพรมแดน...โอกาสตลาดทุนไทยในเวทีโลก

เสนอขายหลักทรัพย์ข้ามพรมแดน...โอกาสตลาดทุนไทยในเวทีโลก

พัฒนาการของเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ

ตลาดทุนในประเทศต่าง ๆ จึงต้องใช้ความพยายามที่จะดึงดูดเงินทุนจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดทุนของประเทศตนตลาดทุนไทยจึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาให้มีศักยภาพที่จะยืนหยัดและแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ และทำให้ตลาดทุนไทยมีมาตรฐานเทียบเคียงกับสากล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวม 

ในช่วงที่ผ่านมา ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันผลักดันมาตรการหลายด้าน อันจะสร้างโอกาสให้ตลาดทุนไทยเป็นที่ยอมรับ เป็นตัวเลือกที่ผู้ลงทุนจากนานาประเทศมองเห็น สนใจและเชื่อมั่นที่จะเข้ามาลงทุนและระดมทุน ทั้งการสร้างเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย การเปิดเสรีการลงทุน การเชื่อมโยงตลาดทุนในอาเซียน การยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฯลฯ อย่างไรก็ดี ระดับการแข่งขันของตลาดทุนในประเทศต่าง ๆ มีเป้าหมายเดียวกันคือดึงดูดผู้ลงทุนและผู้ระดมทุน ตลาดทุนไทยจึงต้องพยายามสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุนพร้อมสร้างโอกาสให้ต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมาตรการล่าสุดที่ ก.ล.ต. สร้างขึ้นก็คือ การออกหลักเกณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับให้หลักทรัพย์ต่างประเทศสามารถ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยได้

ก่อนหน้านี้ ตลาดทุนไทยยังไม่มีหลักเกณฑ์รองรับในกรณีที่บริษัทต่างประเทศจะนำหุ้นมาเสนอขายโดยตรงต่อประชาชนในประเทศไทย และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นตลาดแรก (primary listing) เมื่อเร็วเร็วนี้ ก.ล.ต. จึงได้ออกประกาศกฎเกณฑ์เพื่อรองรับ primary listing เพื่อสร้างโอกาสให้บริษัทต่างประเทศมาระดมทุนได้ สร้างความหลากหลายให้สินค้าในตลาดทุนไทย อันจะช่วยดึงดูดผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้มากขึ้น อย่างไรก็ดีในการจัดทำหลักเกณฑ์นี้ยังเน้นในเรื่องของการรักษาความน่าเชื่อถือของตลาดทุนและการคุ้มครองผู้ลงทุน อาทิ การให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลและความคุ้มครองในระดับที่เหมาะสม โดยบริษัทต่างประเทศที่ต้องการระดมทุนในประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาต และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับบริษัทไทย เช่น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม การไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โครงสร้างของกรรมการและผู้บริหารมีการตรวจสอบถ่วงดุลกัน

มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอแก่การตัดสินใจของผู้ลงทุน รวมทั้งมีเกณฑ์เพิ่มเติมที่ใช้สำหรับบริษัทต่างประเทศโดยเฉพาะ เช่น ประเทศที่บริษัทต่างประเทศตั้งอยู่ต้องแสดงได้ว่ากฎหมายพื้นฐานที่ใช้บังคับกับบริษัทมีความสอดคล้องกับกฎหมายของไทยในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการรักษาสิทธิผู้ถือหุ้น เป็นต้น

เกณฑ์นี้ทำให้ตลาดทุนไทยเปิดให้บริษัทจากนานาประเทศที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเกณฑ์สามารถทำ primary listing ได้ ช่วยเพิ่มศักยภาพของตลาดทุนไทยให้พร้อมรับการระดมทุนของธุรกิจจากทั่วโลก ซึ่งในระยะแรกนี้ กลุ่มประเทศเป้าหมาย ที่มีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทในประเทศเหล่านี้จะสนใจมาทำ primary listing ได้แก่ กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregionหรือเรียกย่อ ๆ ว่ากลุ่ม GMS) ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และจีนตอนใต้ เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศที่มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ติดกับไทย มีธุรกิจการค้าเชื่อมโยงกับประเทศไทย ตลาดทุนไทยมีความได้เปรียบอีกทั้งกลุ่ม GMS นี้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับที่ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนทั่วโลกด้วยที่ผ่านมา ก.ล.ต. ก็ผลักดันอย่างต่อเนื่องนะครับ ที่จะให้ตลาดทุนไทยเป็นจุดเชื่อมไปสู่การลงทุนในประเทศในกลุ่ม GMS นี้ ตัวอย่างเช่น การอนุญาตให้กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถลงทุนในตราสารของประเทศในกลุ่ม GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการต่าง ๆ การผลักดันการออกตราสารหนี้สกุลเงินบาท (baht bond) ของผู้ออกตราสารที่อยู่ในประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม) ซึ่ง สปป.ลาวได้มาออกตราสารหนี้สกุลเงินบาทในประเทศไทยแล้ว ทั้งพันธบัตรรัฐบาล สปป.ลาวและหุ้นกู้ของบริษัทจดทะเบียนของ สปป.ลาว

การเปิดกว้างและการเชื่อมโยงนำมาทั้งโอกาสและการแข่งขัน เมื่อพูดถึงโอกาส เราก็มองกันในเชิงบวก แต่เมื่อพูดถึงการแข่งขัน ความเห็นของแต่ละคนอาจต่างกันไป บางคนมองในเชิงบวก ว่าทำให้เราต้องทำงานแข่งกับเวลา ต้องเตรียมพร้อมยกระดับความสามารถของผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ในตลาดทุนไทย ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บางมุมมองเห็นว่าทำให้เกิดความเสี่ยงเพราะเราอาจไม่พร้อม ผมขอเรียนว่า ตลาดทุนต่าง ๆ รวมทั้งตลาดทุนที่เป็นคู่แข่งสำคัญของตลาดทุนไทยต่างก็เร่งผลักดันเพื่อใช้โอกาสจากการเชื่อมโยงและการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยกันทั้งสิ้น เราจึงจำเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและแนวโน้มเหล่านี้ เพื่อที่ผลักดันให้ตลาดทุนไทยเป็นที่สนใจและยอมรับของชาวโลก การอยู่เฉย ๆ โดยไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรก็จะทำให้คนอื่น ๆ เดินนำหน้าแซงเราไป ตลาดทุนไทยก็จะถดถอย ไม่อาจแข่งขันกับใครได้ ความน่าสนใจของตลาดทุนไทยก็อาจหมดไปในที่สุดนะครับ
ผมขอเชิญชวนทุกท่านให้ร่วมกันเดินไปสู่เป้าหมายที่หลายท่านอาจจะเห็นว่าไกล แต่ผมมั่นใจว่าเราจะไปถึงได้หากทุกฝ่ายช่วยกันผลักดันก.ล.ต. เองในฐานะที่มีหน้าที่ส่งเสริม พัฒนา กำกับและดูแลตลาดทุนจะทำหน้าที่ติดตามแนวโน้มสำคัญของโลก และปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อที่จะกำหนดทิศทางในการพัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุนไทยให้เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการและความพร้อมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงของตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยครับ