อาการน่าเป็นห่วงของ Generation C

อาการน่าเป็นห่วงของ Generation C

นี่คือท่าของคนยุค “สังคมก้มหน้า” ที่กำลังจะกลายเป็นปัญหาทางสรีระ และความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันของคนไม่น้อย

    บางคนเรียกท่านี้ว่า Facebook posture ซึ่งกลายเป็นแฟชั่นสำหรับคนส่วนใหญ่ ไปไหนมาไหนทุกวันนี้เราก็จะเห็นแต่คนก้มหน้าก้มตาดูมือถือ แทนที่จะสนทนาแลกเปลี่ยนกันอย่างที่เคยเห็นและเป็นไป

    ผู้คนก้มหน้าก้มตากับโทรศัพท์มือถือ สื่อสารกับคนอื่นผ่านสมาร์ทโฟน แต่ไม่พูดคุยกับคนใกล้ตัว กลายเป็นความเชื่อมโยงที่ห่างเหินกับคนใกล้ชิด  และมีแวดวงสนทนากับคนในโซเชียลมีเดียที่มีความถี่สูงแต่ขาดความลุ่มลึกและความผูกพันที่แท้จริง

    นอกจากผลทางด้านสังคมที่เห็นได้ชัดแล้ว ก็ยังมีงานวิจัยที่บอกว่า ท่าก้มหัวอย่างนี้กำลังจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะต่อกระดูกสันหลังของคน เพราะการก้มหัวลงดูโทรศัพท์เกือบตลอดเวลาอย่างนี้ทำให้น้ำหนักไปลงที่กระดูกส่วนคอและหลังอย่างน่าเป็นห่วง

    เขาสำรวจพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนส่วนใหญ่ก้มหน้าอย่างนี้ วันละ 2-4 ชั่วโมง แต่ในบางกรณีอาจจะถึง 10 ชั่วโมง

    ซึ่งแปลว่าสังคมกำลังจะปรับเปลี่ยนไปเป็นความหมกมุ่นอยู่กับความเป็นไปที่เกิดขึ้นบนจอเล็ก ๆ ในมือถือ ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปเพราะเทคโนโลยีกำลังจะมีผลต่ออนาคตของสังคมอย่างยิ่ง

    สมควรที่นักวิชาการและนักปฏิบัติในทุกสาขาวิชาชีพจะร่วมกันวิจัย วิเคราะห์ และนำเสนอทางออกที่จะไม่ปล่อยไปถามยถากรรม

    เพราะนอกจากจะมีปรากฏการณ์ Gen-Y, Gen-X, Gen-Z แล้วก็ยังมี Gen-C อีกด้วย

    Gen-C คือ Connected Generation ที่ไม่ได้กำหนดตามวัย หากแต่แยกแยะตามพฤติกรรมและความสนใจ

    เพราะ C หมายถึง creation, curated content, communication, community และที่เป็นหัวใจคือ constantly connected

    แปลว่าเป็นกลุ่มคนที่ “ออนไลน์ตลอดเวลาทุกนาที” และสามารถสร้าง content เอง มีชุมชนหรือ community ของตัวเอง อีกทั้งยังสื่อสารกันผ่านมือถือตลอดเวลา ไม่เลือกสถานที่หรือเวลา

    จะบอกว่าไม่เลือกกาลเทศะก็ย่อมได้

    นักการตลาดบอกว่า คนกลุ่มนี้แหละคือคนใช้จ่ายสูงสุด และเป็นคนที่พร้อมที่จะแชร์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเขาสนใจไปอย่างกว้างขวางได้ตลอดเวลา

    แปลว่าสื่อสิ่งพิมพ์, ทีวี, วิทยุ และป้ายสาธารณะ กำลังเจอคู่แข่งอย่างรุนแรงจาก “มวลชนบนโมบาย” ที่จะเป็นคนกำหนดวิถีชีวิตของสังคมในอนาคต

    แน่นอนว่ามีประเด็นน่าเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพกายและใจของ Gen-C ที่ควรจะต้องได้รับความสนใจจากสังคมทุกด้าน

    เพราะ Gen-C ไม่เกี่ยวกับวัย ไม่เกี่ยวกับการศึกษา และไม่เกี่ยวกับฐานะทางสังคม แต่เป็นกลุ่มบุคคลที่ไปรวมตัวกันอยู่หน้าจอมือถือเล็ก ๆ ที่เคยถูกเรียกว่าเป็น Second Screen

    แต่วันนี้ Second Screen กำลังกลายเป็น First Screen

    และ Gen-C จะขยับตัวจากที่ไม่ถูกนิยามโดย X หรือ Y หรือ Z อีกต่อไป