ร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปันผลประโยชน์

ร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปันผลประโยชน์

ถ้าเค้กขนาดเท่าเดิมแต่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างต้องการส่วนแบ่งเพิ่มขึ้น ย่อมมีทั้งฝ่ายได้มากขึ้นและมีได้น้อยลง

มีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องในการกำหนดหรือเพิ่มค่าจ้างพนักงาน อาทิ การเพิ่มราคาสินค้า การตัดสินใจของหน่วยงานในการกำหนดหรือเพิ่มค่าจ้าง การยกระดับมาตรฐานการครองชีพของคน อุปสงค์และอุปทานด้านแรงงาน การประกาศปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาล

อย่างไรก็ตามถ้าอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างเกินระดับของการเพิ่มผลิตภาพ พนักงานจะต้องเลือกว่าจะตัดทอนมาจากส่วนของผลกำไรหรือเพิ่มราคาสินค้าให้สูงขึ้น ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นการมองเพียงระยะสั้นหรือการแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้น แต่เพื่อการเติบโตของกิจการในระยะยาวแล้ว หน่วยงานที่มองการณ์ไกลจะหลีกเลี่ยงการใช้วิธีดังกล่าว

ถ้าพนักงานและฝ่ายบริหารพยายามช่วยกันลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต (การเพิ่มผลิตภาพ) และทั้ง 2 ฝ่ายเข้าใจอย่างแท้จริงถึงหลักการพื้นฐานของการแบ่งปันผลประโยชน์จากการที่มีผลิตภาพที่สูงขึ้น เปรียบเสมือนการแบ่งเนื้อเค้ก ถ้าเค้กขนาดเท่าเดิมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในผลประโยชน์แต่ละฝ่ายต้องการส่วนแบ่งเพิ่มขึ้น แน่นอนเมื่อมีฝ่ายที่ได้มากขึ้นก็จะมีฝ่ายที่ได้น้อยลง แต่ถ้านำแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพมาใช้ นั่นคือเมื่อองค์กรสามารถเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันได้มากขึ้น จากการลดต้นทุน (มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น) และจากการเพิ่มรายได้ (มีประสิทธิผล เป็นที่ต้องการของลูกค้า และมีส่วนแบ่งการตลาดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง) นั่นเท่ากับเค้ก(หรือมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น)มีขนาดใหญ่ขึ้น เมื่อฝ่ายต่างๆที่แบ่งปันผลประโยชน์กันในสัดส่วนเท่าเดิมก็จริง แต่เนื้อเค้กที่ใหญ่ขึ้น ก็ทำให้ทุกคนได้รับส่วนแบ่งที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง และนี่เองที่เป็นแนวคิดที่หลายประเทศนำมาใช้ อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์ของผลประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพในรูปค่าจ้าง (Gain Sharing Wages)

1.เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างฝ่ายบริหาร และพนักงานในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกันของการเพิ่มผลิตภาพและค่าจ้าง

2.ฝ่ายบริหารและพนักงาน ร่วมมือกันในการปรับปรุงผลิตภาพให้สูงขึ้น

3.กระตุ้นให้พนักงานมีความสนใจอย่างมากในการปรับปรุงผลิตภาพ

4.สัมพันธภาพระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานดีขึ้น และมีเสถียรภาพมากขึ้น

เงื่อนไขสำหรับการแบ่งปันผลประโยชน์ในด้านค่าแรงที่มีประสิทธิผล

1.สมาชิกทุกคนของหน่วยงาน ต้องเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพ

2.ฝ่ายพนักงานและฝ่ายบริหาร ร่วมกันคิดหาเหตุผลของการกระทำที่จำเป็นสำหรับเป็นหลักประกันการแบ่งปันที่ยุติธรรม

3.ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจ้างหรือโบนัส และการเพิ่มผลิตภาพต้องถูกยกแยะให้ชัดเจน ต้องมีการกำหนดระบบการขึ้นเงินเดือนที่ดี และวิธีการคำนวณค่าจ้างตามผลงานและผลประโยชน์ตอบแทนชั่วคราวอื่นๆ (Temporary allowance)

4.ฝ่ายพนักงานและฝ่ายบริหารต้องตกลงและดำเนินการตามหลักเกณฑ์เฉพาะ เพื่อปรับปรุงผลิตภาพ

5.สร้างระบบคณะที่ปรึกษาร่วม ระหว่างฝ่ายพนักงานและฝ่ายบริหารให้มีความเข้มแข็ง

ผลกระทบของการแบ่งปันผลประโยชน์ตอบแทนจากการเพิ่มผลิตภาพ

1.แรงจูงใจ (Motivation) ถ้าส่วนแบ่งของพนักงานคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลานาน การเพิ่มส่วนแบ่งจากการปรับปรุงผลิตภาพจะมีผลต่อการเพิ่มเงินเดือนค่าจ้าง ส่วนแบ่งนั้นจะเป็นแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่สำคัญแก่พนักงานที่จะช่วยกันปรับปรุงผลิตภาพ โดยพนักงานจะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้โดยสมัครใจ ดังนั้นการเพิ่มผลประโยชน์จากการปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพให้เป็นแรงจูงใจทางด้านจิตวิทยา

โดยอาจกำหนดให้มีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนจากฝ่ายพนักงาน และฝ่ายบริหารในหลายระดับร่วมกันเพื่อพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ อาทิ แผนงานและวิธีการปรับปรุงผลิตภาพองค์กรในแต่ละปี การกำหนดผลประโยชน์จากผลของผลิตภาพที่เพิ่มขึ้น วิธีการแบ่งปันผลประโยชน์ เป็นต้น ด้วยรูปแบบและวิธีดังกล่าวจะทำให้พนักงานมีความเต็มใจและตั้งใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขบวนการปรับปรุงผลิตภาพ (Productivity Movement) มากขึ้น

2.ความร่วมมือของฝ่ายพนักงานและฝ่ายบริหาร (Co-operation) การมีระบบหรือกลไกในการพิจารณาประเด็นต่างๆร่วมกัน ช่วยให้ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายพนักงานมีความเข้าใจที่ตรงกัน โดยเฉพาะเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันผลประโยชน์ สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ ช่วยเสริมสร้างการพัฒนาสัมพันธภาพและความใกล้ชิดระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายพนักงานให้ดีขึ้นตามลำดับ

3.การวางแผนบริหารระยะยาว (Long term planning) ระบบการแบ่งปันผลประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพนี้ อาจมองว่าเป็นเรื่องการกำหนดค่าจ้างตามผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น แค่ควรจะดำเนินการในลักษณะที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานและเป้าหมายในระยะยาวได้อีกด้วย โดยทำให้เป็นความท้าทายร่วมกัน และผลของการบรรลุเป้าหมายในระยะยาว นอกจากจะทำให้องค์กรกลายเป็นที่หนึ่งในตลาดหรืออุตสาหกรรมแล้ว ยังนำมาซึ่งระดับการครองชีพที่สูงขึ้นของพนักงานอีกด้วย

ผู้อ่านที่สนใจสามารถหาอ่านกรณีศึกษา หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากการดำเนินโครงการปรับปรุงผลิตภาพซึ่งมีมากมายนับร้อยองค์กร จากการที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี โดยการสนับสนุนงบประมาณผ่านกระทรวงอุตสาหกรรม ล่าสุดจะมีการนำเสนอผลงานจากบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการต่อยอดการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรด้วยการจัดการความรู้ พร้อมชมนิทรรศการ ผลงาน และพูดคุยสอบถามกับทีมงานและผู้บริหารตัวจริงเสียงจริงได้ในงานสัมมนา Knowledge Sharing on KM for Sustaining the Organizational Productivity Movement ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และเข้าร่วมงานได้ที่ www.ftpi.or.th

การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายพนักงาน จะช่วยให้ระบบการแบ่งปันผลประโยชน์บรรลุผลได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และที่สำคัญมีความยั่งยืนอีกด้วย โอกาสหน้าจะนำเรื่องราว และรูปแบบการแบ่งปันผลประโยชน์จากการเพิ่มผลิตภาพมาเขียนให้ได้อ่านกัน พร้อมตัวอย่างจากองค์กรต่างๆในแต่ละระบบ เพื่อที่ว่าผู้บริหารและพนักงานในองค์กรของไทย จะได้นำมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน