ผู้นำกับผู้บริหาร

ผู้นำกับผู้บริหาร

“Management is doing things right; leadership is doing the right things.” วลีอมตะของปรมาจารย์

ด้านบริหารการจัดการ Peter F. Drucker ที่แบ่งแยกผู้บริหารกับผู้นำออกจากกันด้วยตรรกะง่ายๆ ที่เราคุ้นเคยมานับสิบปีแต่ยังคงทันสมัยและถูกต้องอยู่เสมอ

  เพราะศาสตร์แห่งการบริหารก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่าง และส่งผลกระทบถึงกับทุกคนไม่ใช่เพียงเฉพาะด้านธุรกิจ แต่ครอบคลุมไปถึงการบริหารอุตสาหกรรม บริหารประเทศ บริหารความร่วมมือระหว่างประเทศ แม้กระทั่งหน่วยเล็กที่สุดของสังคมคือครอบครัวก็ยังต้องมีการบริหารที่ดีเช่นกัน

Management is doing things right จึงบ่งบอกถึงหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารที่ต้องคำนึงถึงเรื่องประสิทธิภาพคือการทำงานให้เสร็จด้วยความถูกต้องในขณะที่ผู้นำต้องเน้นเรื่องประสิทธิผล Leadership is doing the right things คือเน้นการตัดสินใจพาองค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้องมากกว่า

 สำหรับผู้บริหาร บทบาทการทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือ doing the right things น่าจะดูง่ายกว่าเพราะมีรูปแบบที่ชัดเจนและมีทางเลือกเพื่อบริหารจัดการไม่มากนัก เช่นการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน หรือมีข้อจำกัดในด้านเวลาและทรัพยากร

 ในขณะที่ผู้นำต้องเผชิญโจทย์ที่ท้าทายกว่ามากเพราะการ doing the right things ไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าการทำอะไรจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับองค์กรและสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่มีอยู่ด้วยการทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป รูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบเดิมๆ จึงพร้อมที่จะล่มสลายลงได้ทุกเมื่อ

 การรักษาธุรกิจข้ามรุ่นจากรุ่นปู่ไปถึงรุ่นหลานจึงแทบจะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครใส่ใจในทุกวันนี้

 เพราะวัฏจักรธรุกิจทุกวันนี้เร็วกว่าเดิมหลายร้อยหลายพันเท่าการเกิดของธุรกิจไปจนถึงจุดสูงสุดและตกต่ำลงมาก่อนจะฟื้นตัวกลับขึ้นไปรุ่งเรืองใหม่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาไม่กี่ปี ชั่วอายุของคนๆ หนึ่งจึงพานพบทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวได้หลายครั้ง

 ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารจึงอาจรู้สึกว่าบทบาทของตัวเองมีไม่มากนักเมื่อเทียบกับผู้นำที่มีความกว้างมากกว่าและได้ใช้ศักยภาพด้านวิสัยทัศน์มากกว่า แต่สำหรับผมแล้วทั้ง 2 ด้านนี้ล้วนมีความสำคัญไม่แพ้กันเพราะการบริหารจัดการให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับองค์กรเช่นกัน

 เหตุผลสำคัญประการแรกก็คือองค์กรไม่อาจอยู่ได้ด้วยวิสัยทัศน์ แต่มีองค์ประกอบอื่นๆ อีกมากที่ต้องอาศัยการบริหารจัดการทั้งบุคลากร สภาพแวดล้อม พันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งต้องใช้ศาสตร์ในการบริหารไม่น้อยเพื่อสร้างให้ทั้งหมดเป็นส่วนผสมที่ลงตัว

 และการบริหารที่ดีก็จะดึงเอาศักยภาพจากส่วนต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรให้มากที่สุด โดยผู้บริหารต้องรู้จักทุกองคาพยพขององค์กรเป็นอย่างดีจึงจะสามารถขับเคลื่อนให้ทุกแผนกเคลื่อนที่ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างพร้อมเพรียงกัน

 ที่สำคัญผู้บริหารยังต้องอาศัยการ “ลงมือทำ” อย่างเด็ดขาดและฉับไวเพราะหลายๆ ครั้งเราจะเห็นนักบริหารที่มากประสบการณ์มีแนวคิดในการบริหารมากแต่ไม่กล้าลงมือทำ สุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แนวคิดทั้งหลายที่มีจึงไม่มีประโยชน์อะไรเลย

 การลงมือทำแม้จะมีข้อผิดพลาด แต่หากมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมได้ และการเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นก็จะเป็นต้นทุนให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งหน้าให้ถูกต้องแม่นยำ

 ศิลปะการเป็นผู้บริหารจึงมีความท้าทายไม่แพ้บทบาทของการเป็นผู้นำเลยขึ้นอยู่กับมุมมองและการใส่ใจของตัวเราเองเท่านั้น