Private market ทางเลือกใหม่ของการลงทุน

Private market ทางเลือกใหม่ของการลงทุน

Private market คือ ตลาดของสินทรัพย์การลงทุนที่ซื้อขายกันนอกตลาด ซึ่งนักลงทุนทั่วไปจะเข้าถึงได้ยาก เป็นการซื้อขายกันในวงจำกัด ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดราว 10 ล้านล้านดอลลาร์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทหลักๆ ดังนี้

1. Private equity คือ หุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นการลงทุนในหุ้นบริษัทจำกัด หรือลงทุนในบริษัทก่อนที่จะทำการ IPO ในตลาดหุ้น โดยการลงทุนใน Venture capital หรือ Startup ก็รวมอยู่ในนี้

2. Private credit หรือ Private debt คือ การกู้ยืมเงินกันนอกตลาด ซึ่งอาจจะมีหลักทรัพย์มาค้ำประกัน เพื่อสร้างความมั่นใจในกับผู้ให้กู้ก็ได้ โดยผู้ให้กู้ก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูง แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน

3. Private Real estate / Infrastructure การลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์ หรือ โครงสร้างพื้นฐาน ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด เช่น อาคารสำนักงานให้เช่า ห้างสรรพสินค้า ค้าปลีก ไฟฟ้า ประปา รถไฟ ทางด่วน การสื่อสาร เป็นต้น

4. Natural resources การลงทุนในบริษัทที่ได้สัมปทาน หรือเป็นเจ้าของ ทรัพยาการธรรมชาติ เช่น แร่ ทองคำ ลิเธียม ป่าไม้ เป็นต้น

การลงทุนใน Private assets จะเป็นการลงทุนที่ใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากต้องรอให้บริษัทเติบโตถึงระดับหนึ่งจึงจะเข้าตลาดได้ หรือการปล่อยกู้ที่มีระยะเวลาที่แน่นอน ทำให้มีข้อจำกัดในด้านของสภาพคล่อง เนื่องจากเป็นการเจรจาซื้อขายกันเอง และไม่มีราคาตลาดที่แน่นอน ส่วนใหญ่กองทุนที่ลงทุนใน Private assets จะไม่สามารถซื้อขายได้ในช่วง 5 ปี หรือ 10 ปีแรก แต่ปัจจุบันมีบางกองทุนที่สามารถซื้อขายระหว่างทางได้ ยกตัวอย่าง เช่น

 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBGPA)

ลงทุนในกองทุนหลัก Hamilton Lane Global Private Assets Fund เป็นสกุลเงินดอลลาร์ มุ่งเน้นที่จะทำให้เงินทุนเพิ่มขึ้นในระยะกลางและระยะยาว ผ่านการลงทุนใน Private Assets ทั่วโลก โดยกองทุนพยายามที่จะสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวและเพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับการไถ่ถอน โดยสามารถซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันที่ 20 ของเดือน เงินลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาท

    กองทุนมีการลงทุนในสหรัฐอเมริกา 67%, ยุโรปตะวันตก 22%, เอเชียแปซิฟิก 8% และอื่นๆ 3% โดยสัดส่วนการลงทุนใน Secondary 40%, Equity 44% และ Debt 16%

หุ้น 5 อันดับแรกของกองทุนประกอบด้วย

1. Project Eagle โดยให้พันธมิตร The Jordan Company ซึ่งเป็นบริษัทตัวกลางด้าน Private equity ในการบริหารจัดการการลงทุน Private equity ในบริษัทที่มีความสามารถในการเติบโต รวมถึงลงทุนในขั้นสุดท้ายก่อนเข้าตลาด

2. Project Moneyball โดยใช้พันธมิตรหลายบริษัท ในการบริหารจัดการลงทุนโครงการดังกล่าว

3. Belron เป็นผู้นำด้านการซ่อมและเปลี่ยนกระจกยานยนต์

4. AIT Worldwide Logistics เป็นผู้นำด้านการขนส่งทางอากาศ ทางเรือ ทางถนน และบริหารคลังสินค้า

5. Authentic Brands Group เป็นบริษัทพัฒนายี่ห้อ การตลาด ด้านบันเทิง และ Global media

 

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิตอล ฟันด์ (ABPCAP)

ลงทุนในกองทุนหลัก Aberdeen Standard SICAV I – Listed Private Capital Fund โดยลงทุน ใน Private equity, Private debt, real estates, infrastructure และ Precious Metals ใน Listed investment companies เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้าน Private market ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด และ Listed asset manages เป็นบริษัทที่ทำการบริหารจัดการกองทุน Private market ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด จึงทำให้กองทุนมีสภาพคล่องสามารถซื้อขายได้ทุกวัน รวมถึงนักลงทุนทั่วไปสามารถซื้อได้ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

กองทุนมีการลงทุนในสหรัฐอเมริกา 52%, ยุโรป 24%, อังกฤษ 10%, เอเชีย 4% และอื่นๆ 5% โดยสัดส่วนการลงทุนใน Listed Managers 35%, Private Equity 34%, Private Debt 11%, Real estate 6%, Precious Metals 5% และ Infrastructure 1%

หุ้น 5 อันดับแรกของกองทุนประกอบด้วย

1. 3i Group ลงทุนตรงใน Private Equity ขนาดกลาง และ Infrastructure ในยุโรป เช่น ค้าปลีก, อุตสาหกรรม และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านเทคโนโลยี

2. Intermediate Capital Group เป็นผู้จัดการลงทุนใน Private debt และ Private equity มีสินทรัพย์ในการบริหารกว่า 56,200 ล้านดอลลาร์ 

3. KKR & Co บริษัทจัดการลงทุนระดับโลกที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก และ Private market มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการกว่า 471,000 ล้านดอลลาร์

4. Brookfield Asset Management หนึ่งในบริษัทจัดการการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกที่ใหญ่ที่สุด เน้นลงทุนใน Private market มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการกว่า 650,000 ล้านดอลลาร์

5. Apollo Global Management บริษัทจัดการการลงทุน เน้นลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก ส่วนใหญ่เป็น Private Debt มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการกว่า 480,000 ล้านดอลลาร์

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล